Kungörelse: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten ÖSTANBRÄCK 1:43

Kungörelse enligt 9 kap 41 § Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun har beviljat följande bygglov:

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten ÖSTANBRÄCK 1:43

Beslutet får överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Överklagandet ska vara Byggnadsnämnden, Magasinsgatan 10, 824 45 Hudiksvall tillhanda
senast 2023-11-30.

Det kan även skickas med e-post till:

byggnadsnamnden@hudiksvall.seÖverklaganden inkomna under nämnda tid överlämnas till länsstyrelsen för prövning.

Om du behöver ytterligare upplysningar kan du vända sig till plan- och bygglovskontoret via telefon eller e-post:

0650-19 000byggnadsnamnden@hudiksvall.se