Kungörelse: Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten KRISTINEBERG 2:1

Kungörelse enligt 9 kap 41 § Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun har beviljat följande bygglov:

Bygglov för nybyggnad av mur på fastigheten KRISTINEBERG 2:1

Beslutet får överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Överklagandet ska vara Byggnadsnämnden, Magasinsgatan 10, 824 45 Hudiksvall tillhanda senast 2024-07-04.

Det kan även skickas med e-post till:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se

Överklaganden inkomna under nämnda tid överlämnas till länsstyrelsen för prövning.

Om du behöver ytterligare upplysningar kan du vända sig till plan- och bygglovskontoret, tfn 0650-190 00 eller med e-post till:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se