Kungörelse: Rivningslov för rivning av del av restaurang på fastigheten RÅDHUSET 2:1, Hamngatan 6

Kungörelse enligt 9 kap 41 § Plan- och bygglagen.

Byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun har beviljat följande bygglov:

Rivningslov för rivning av del av restaurang på fastigheten RÅDHUSET 2:1, Hamngatan 6.

Beslutet får överklagas hos Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Överklagandet ska vara Byggnadsnämnden, Trädgårdsgatan 4, 824 80 Hudiksvall tillhanda senast 2024-06-26.

Det kan även skickas med e-post till:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se

Överklaganden inkomna under nämnda tid överlämnas till länsstyrelsen för prövning.

Om du behöver ytterligare upplysningar kan du vända sig till plan- och bygglovskontoret, tel 0650-19 000 eller med e-post till:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se