Kungörelse för bygglov av flerbostadshus, FORSA-LUND 1:78

Information om kungörelse av bygglovsbeslut och andra beslut enligt plan- och bygglagen

Byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun har 2022-10-28 fattat beslut gällande

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (4 st lägenheter) på fastigheten FORSA-LUND 1 :78, Fredriksbergsvägen 7

Enligt plan- och bygglag ska alla beslut om lov eller förhandsbesked kungöras genom ett meddelande i Post- och Inrikes tidningar.

Läs mer på Post- och Inrikes Tidningars webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Beslutet anses då ha kommit till okända sakägares kännedom.

Ett meddelande om kungörelsen ska även skickas bland annat till ägare av fastighet som gränsar till den tomt eller fastighet som lovet eller förhandsbeskedet avser eller som skiljs från denna endast av en väg eller gata. Även övriga kända sakägare ska få ett meddelande.

Kungörelsen innebär att Ni anses ha fått kännedom om beslutet en vecka efter kungörelsen. Detta innebär i sin tur att tiden för att överklaga beslutet börjar löpa. Normalt sett ska ett överklagande av beslutet ha inkommit inom tre veckor från att den klagande fått kännedom om det.

Handlingar hålls tillgängliga på Plan- och bygglovskontoret, Håstaängsvägen 3, Hudiksvall.

Har ni frågor om beslutet kan plan- och bygglovskontoret kontaktas.