Beskrivning

Tomten ligger vid Parkvägen i Näsviken. VA- anslutning ingår i priset. Tomten belastas av servitut för väg samt VA.

Fastighetsinformation

Teknisk försörjning

VA- anslutning ingår i priset