Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst kan det ofta vara möjligt. För att minimera risker för miljö och hälsa måste platsen väljas med omsorg och hanteringen ske rätt.

Kort checklista vid begravning av häst

 • Minst 50 meter till brunn
 • Minst 50 meter till vatten
 • Inga fornlämningar
 • Inga naturbestämmelser
 • Bra avstånd till hus
 • Markägares tillåtelse
 • Minst en meter till grundvatten
 • Inga övriga risker

Anvisningar och råd vid val av plats

När du ska begrava din häst behöver du utse ett lämpligt ställe för nedgrävningen enligt våra anvisningar:

 • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för kommunal vattentäkt.
 • Avstånd till hus och allmän bebyggelse bör vara så stort som möjligt. Platsen bör ligga så att allmänhet, t ex lekande barn, inte lockas dit.
 • Det är ofta bra om platsen är högt belägen, men marken bör vara någorlunda plan och inte ligga i eller nära en brantare sluttning.
 • Kontrollera att det inte finns några vattentäkter, vattendrag eller diken i närheten. Skyddsavståndet ska alltid vara minst 50 meter för att inte bakterier eller näringsämnen ska förorena. Vid grövre jord (hög andel sand eller grus) eller när marken lutar åt vattnet eller brunnen kan avståndet behöva ökas betydligt! Tänk även på att dolda täckdiken kan finnas, samt att vägar och stenmurar kan verka dränerande och snabbt föra med sig vatten långa sträckor.
 • Tänk på att om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas ska du först rådgöra med länsstyrelsen.
 • Om du inte äger marken själv krävs naturligtvis markägarens tillåtelse.
 • Platsen där hästen grävs ned ska vara belägen så att inga övriga risker för miljön eller människors hälsa föreligger. Graven bör vara så djup att djuret kan täckas med minst 1,5 m jord. Detta innebär för en stor häst att graven bör vara 2-3 m bred och 2,5- 3 m djup. Återfyllnaden av jord ska bilda en svag ås över graven och packas så att rovdjur inte kan gräva upp hästen.
 • Skyddsavståndet i höjdled från gropens botten till högsta grundvattenyta och berggrund ska vara minst 1 m. Om skyddsavståndet är svårt att uppnå kan en möjlighet vara att lägga hästen ytligt i marken och överbygga den med en kulle.
 • Förvaring av den döda hästen innan nedgrävning ska ske så kort tid som möjligt och så att andra djur inte kan komma i kontakt med den.
  Om en död häst transporteras en längre sträcka eller på allmän väg bör kroppen vara övertäckt.
 • Om du har tillgång till halm kan det vara bra att lägga i en bal runt hästen för att underlätta den biologiska nedbrytningen.
 • Information om var hästen har begravts (t.ex. plats markerad på karta) ska sparas och kunna visas för miljökontoret vid behov. Tänk också på att nästa fastighetsägare kan komma att ha nytta av informationen.

Tips på var du hittar information

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar kan du söka via Riksantikvarieämbetets webbplats:

Fornsök (raa.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur hittar du nationalparker, naturreservat och övriga skyddade områden:

Kartverktyget Skyddad natur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Hos Sveriges geologiska undersökning, SGU, hittar du uppgifter om enskilda brunnars läge:

Kartvisaren Brunnar (apps.sgu.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor

Kontakta Norrhälsinge miljökontor om du har några funderingar.