Bidragsnormer för driftbidrag till enskild väghållning i Hudiksvalls kommun

Här kan du läsa om vilka bidragsnormer för driftbidrag till enskild väghållning som gäller i Hudiksvalls kommun.

Generellt om driftbidrag

 • Fast boende är de som är folkbokförda på fastigheten och har bott där minst 6 månader det år bidraget avser.
 • Driftbidrag betalas ut i efterskott senast 31/3 året efter bidragsåret. Det är de sökande som ansvarar för att inkomma med förändringar till kommunen. Ansökan om vägbidrag behöver bekräftas årligen.
 • Ny ansökan eller ändringar ska ha inkommit senast 1/3 året efter det som ansökan avser.
 • Ansökan görs till tekniska förvaltningen.
 • Förskott av bidrag medges ej.
 • Bidragsmottagare under grupp 1 och 2 är skyldiga att föra noggranna räkenskaper som avser de bidragsberättigade vägarna.
 • Kommunen har rätt att ta del av räkenskaper och bidragsmottagare är skyldiga att på begäran lämna dessa uppgifter till kommunen.

Villkor

Väg tillhörande väggrupp 1, 2 och 4 som erhåller driftbidrag får ej stängas av för trafik, beläggas med förbud mott visst trafikslag eller begränsas i fråga om axeltryck, boggietryck eller bruttovikt utan länsstyrelsen och/eller kommunens tillstånd.

Väg tillhörande väggrupp 3 som erhåller driftbidrag får ej stängas av för trafik nödvändig för fastigheternas beboende, service och underhåll annat än under tjällossningsperiod. Under avstängningstid svarar fastighetsägarna för att nödvändig fastighetsservice fungerar.

Kommunalt bidrag utgår med nedan angivna procent på den underhållskostnad som godkänts för statsbidrag.

Kommunalt bidrag i procent

Väggrupp

Bidrag i %

A

20

A/E

0

B

50

C

15

D

15

E

10

F

0


Väggrupp AE fastställs av kommunen och är en A-väg där antal fritidsbostäder representerar ≥60% det totala bostadsbeståndet inom upptagningsområdet.

Vägar där stadsbidrag ej kan utgå enligt tillämpningsföreskrifterna för statsbidragsberättigade vägar.

Enskilda vägar ingående i väghållningsorganisation genom laga förrättning eller som är godkänd som väghållningsorganisation och mottagare av driftbidrag för stadsbidragsväg, erhåller driftbidrag med 11,39 kr/m för den väglängd som erfordras för att den sista fast boende ska få sitt in- och utfartsbehov tillgodosett.

Bidragsbeloppet 11,39 kr/m avser driftåret 2020 och indexregleras därefter varje år i enlighet med Trafikverkets indexjustering av beräknad kostnad.

Vägar som erhåller driftbidrag under väggrupp 2 ska hållas i stadsbidragsstandard. Tillsynsverksamheten utövas av tekniska förvaltningen genom besiktning.

Bidragsreglerna ovan innefattar ej så kallad gårds- och kvartersvägar ingående i storkvarter (jmf detaljplanelagt område).

Kommunalt driftbidrag utgår med 4,96 kr/m bidragsberättigad väglängd som erfordras som in- och utfartsväg för fast boende.

Bidragsbeloppet 4,96 kr/m avser driftåret 2020 och indexregleras därefter varje år i enlighet med Trafikverkets indexjustering av beräknad kostnad.

För vägar under grupp 3 finns inget standardkrav uppställt av kommunen för att vägbidrag ska utgå.

Bidrag utgår ej om väglängden understiger 120 meter efter gjord reducering av 50 m per bostad/fastighet.

Bidragsberättigad väglängd framgår av nedanstående tillämpningsföreskrifter och mätningsregler:

 • Principen en väg – ett bidrag bör gälla.
 • Intressent är ägare av bostad eller fritidsbostad som betjänas av vägen.
 • Intressenterna utser ombud att vara kontaktperson gentemot kommunen.
 • Beviljat bidrag utbetalas till ombudet.

Mätningsregler

Vägar till fritidshus tas ej med vid uppmätning av den totala väglängden. Däremot reducering med 50 m per fritidshus från den uppmätta väglängden

Exempel 1

Svart ruta representerar fast boende. Vit ruta representerar fritidshus.

Exempelritning med utritade prickar för fritidshus och fast boende i förhållande till en allmän eller enslkild väg.

Bidrag betalas ut enligt följande:

 • Total väglängd = AB + BC + D + E + F + G
 • Reducering: 7 x 50 m = 350 m
 • Bidrag utgår för: (väglängden – 350 m) x 4,96 kr

Exempel 2

Svart ruta representerar fast boende. Vit ruta representerar fritidshus.

Exempelritning med utritade prickar för fritidshus och fast boende i förhållande till en allmän eller enslkild väg.

Bidrag betalas ut enligt följande:

 • Total väglängd = sträcka AB + C + D
 • Reducering: 5 x 50 m = 250 m
 • Bidrag utgår för: (väglängden – 350 m) x 4,96 kr

Exempel 3

Svart ruta representerar fast boende.

Exempelritning med utritade prickar för fritidshus och fast boende i förhållande till en allmän eller enslkild väg.

Bidrag betalas ut enligt följande:

 • Total väglängd = sträcka AB
 • Reducering: 1 x 50 m = 50 m
 • Bidrag utgår för: (väglängden – 350 m) x 4,96 kr

Ansluter utfart från bostad eller fritidshus till den bidragsberättigade vägen inom ett avstånd av ≤ 50 m från allmän eller enskild väg, medtas ej bostaden vid reducering från den uppmätta väglängden såvida inte grenvägen till bostaden ingår i den totalt uppmätta väglängden.

Väggrupp 4 är vägar som av kommunen bedöms viktiga för turism, rörligt friluftsliv och liknande vartill statligt eller kommunalt driftbidrag ej utgår eller som av kommunen bedöms erhålla högre bidragstäckning än vad som utgår enligt föregående bidragsregler.

Kommunstyrelsen fattar beslut om bidragsnivåer i varje särskilt fall.

Sedvanlig sammanträdes- och reseersättningar utgår till kontaktman och styrelse för väghållningsorganisationen.

Upphävande av tidigare övertagandebeslut

Tidigare av kommunen övertagna vägar utgörs blanda annat av glesbygdsvägar och är belägna utanför stadsplane- och byggnadsplanelagda bostadsområden.

Ur rättvisesynpunkt gentemot väghållningsorganisationerna under väggrupp 1 och 2 föreslås att dessa vägar successivt återförs till självförvaltande enheter alltefter det att anläggningsförrättningar vunnit laga kraft.

Ansökan om anläggningsförrättning bör inges av kommunen om ingen annan tar initiativ därtill. Bidrag till förrättningskostnader utgår ej.