Normer för bidrag till vägbelysningsföreningar

Kommunfullmäktige har antagit normer för bidrag till vägbelysningsföreningar (KF 2020-000137-318 § 4)

Driftbidrag

Driftbidragen ingår inom ramen för nedan uppställda normer.

Vägbelysningsföreningar med vägbelysning av allmän karaktär erhåller årligt driftbidrag 60 kronor per ljuspunkt för de ljuspunkter som av kommunen bedömts vara allmännyttiga.

Vägbelysningsförening med ljuspunkter utefter riksväg, viktigare länsväg etcetera med betydande genomfartstrafik kan erhålla förhöjt driftbidrag för dessa med ytterligare 24 kronor per ljuspunkt.

Generellt om bidrag till vägbelysningsföreningar

  • Driftbidrag utgår för kalenderår och utbetalas under första kvartalet varje år.
  • Med begreppet ”allmän karaktär” avses att vägen ska vara allmän eller tillhöra väggrupp 1 eller 2, se bidragsnormerna för enskild väg.
  • Vid bidragsgivningen ska sådana faktorer som exempelvis genomfartstrafik från andra än belysningsföreningsmedlemmar vägas in i bedömningen.