Gångbanerenhållning

Som fastighetsägare har man skyldighet att se till att det hålls snyggt och sandat på trottoaren utanför huset.

Följande är en avskrift från kommunfullmäktiges beslut om gångbanerenhållning i Hudiksvalls kommun. Om denna version i någon mening avviker är det fullmäktiges beslut (taget 19 december 1995) som gäller.

Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun föreskriver följande med stöd av 19 § renhållningslagen (1975:596) och 13 a § renhållningsförordningen (1990:984). (Numer följer detta av 3 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning samt 1 § förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning).

Fastighetsinnehavares skyldighet

1 § Den som äger en fastighet är skyldig att, inom område med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser, genomföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 18 § första stycket i renhållningslagen (2 § första stycket lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning) när det gäller gångbanor och annat utrymme för gångtrafiken utanför fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet).

Skyldigheten gäller även ägare av en fastighet inom område där staten tidigare varit väghållare, men kommunen övertagit ansvaret för väghållningen.

Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § tredje stycket renhållningslagen (1 §)den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Åtgärder som ska göras

2 § Nedanstående gäller för vad fastighetsägaren ska göra.

Växtlighet och nedskräpning

3 § Fastighetsägaren ska ta bort ogräs och annan växtlighet samt sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Snöröjning och sandning

4 § Fastighetsägaren ska snarast ta bort snö och is som är till besvär för gångtrafiken. Vid halka ska gångbaneutrymmet skyndsamt sandas eller på annat sätt motverka halkan.

Fastighetsägarens skyldighet att hålla gångbaneutrymmet rent från snö och is samt att sanda upphör då kommunen använder gångbaneutrymmet som snöupplag. Fastighetsägarens skyldighet gäller dock på den del av gångbaneutrymmet som kommunen inte använder som snöupplag.

Snö och is från fastighetsmark får inte skottas ut och läggas upp på allmän plats. Snö och is som skottas från tak, rännor och liknande anordningar och ner på gångbaneutrymmet eller annan allmän plats, ska av fastighetsägaren omgående föras bort.

Fastighetsägaren ska sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet.

Rännstensbrunnar

5 § Fastighetsägaren ska hålla galler till rännstensbrunnar fria från snö och is om rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen som stenar, grus och skräp får inte sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen.

Övrigt

6 § Fastighetsägaren ska göra vad som behövs för att hålla gångbaneutrymmet i sådant skick att sanitär olägenhet hindras. Fastighetsägaren ska också göra vad som behövs för att hålla gångbaneutrymmet trivsamt, framkomligt och trafiksäkert med hänsyn taget till förhållandena på platsen och övriga omständigheter.

Straff

7 § Fastighetsägare, som med vilja eller av oaktsamhet inte uppfyller sina skyldigheter enligt paragraferna 1 och 3-6, kan dömas till böter enligt 24 § andra stycket renhållningslagen (14 §).

I 23 § i renhållningslagen (15 §) finns bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den försumliges bekostnad.

Beslutet gäller fr o m 1 januari 1996 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares ansvar för gångbanerenhållningen.