Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering som du som är rörelsehindrad kan ansöka om.

För att alla som ansöker om parkeringstillståndet ska behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig.

Parkeringstillståndet är inte en social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Ett tillstånd får endast utfärdas till rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand mellan platsen där fordonet parkerats och målpunkten inom ett rimligt gångavstånd.

För att tillstånd ska utfärdas för passagerare krävs, förutom ovan, att den sökande regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet och alltså inte kan bli avsläppt nära målpunkten för att sedan vänta medan föraren parkerar fordonet.

Hur ansöker jag?

 • Ansökan finns på hemsidan och kan fyllas i elektroniskt. Ansökan måste skrivas ut för att undertecknas.
 • Ansökan ska undertecknas av sökande, god man eller genom fullmakt. Fullmakt eller intyg från god man ska bifogas till ansökan.
 • Första gången du söker krävs alltid ett läkarintyg. Detta gäller även om du tidigare haft parkeringstillstånd som förare och nu söker som passagerare. Bedömning av ansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå.
 • Kommunens beslut om parkeringstillstånd kan överklagas hos länsstyrelsen.
 • Parkeringstillståndet förnyas inte automatiskt utan en ny ansökan måste lämnas in och en ny bedömning göras.
 • Foto behöver inte lämnas i samband med ansökan. Lämnas inte foto i samband med ansökan hör vi av oss när det är dags för komplettering.
 • Handläggningstiden är upp till 3 veckor och under semesterperioden upp till 6 veckor.

Ansökningsblankett

Ansökan skickas till

Hudiksvalls kommun
Tekniska förvaltningen
824 80 Hudiksvall

Kontakt

Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Med parkeringstillstånd får du parkera

 • Högst tre timmar i följd, där parkering är förbjuden
 • Högst tre timmar i följd, där parkering är tillåten kortare tid än tre timmar
 • Högst 24 timmar i följd, där parkering är tillåten 3–24 timmar
 • På parkeringsplats för rörelsehindrad högst den tid som finns angiven på platsen
 • På gågata högst 3 timmar

Du får inte parkera

 • Där det är förbud att stanna.
 • På gångfartsområde, förutom på markerade parkeringsplatser.
 • Där det enligt trafikförordningen är förbjudet att stanna eller parkera
 • På platser avsedda för visst ändamål, t.ex. lastplats, taxiplats, vändplats eller p-plats för buss.

Parkeringsavgift

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga avgift. Kontakta aktuell kommun eller markägaren för besked om vad som gäller just där.