Snö, halka och sandupptagning

Tekniska traktor skottning vinter snö

Snö, is och vinterväglag är något som engagerar och berör alla. Ingen vinter är den andra lik förutom att en stor stab med duktiga medarbetare, både kommunens egna och entreprenörer, gör sitt yttersta för att ge invånarna en så säker trafiksäkerhet som möjligt med de resurser som finns. Men vi måste också hjälpas åt så länge vinterväglag råder med till exempel, bra vinterdäck på bilar och cyklar, broddar samt att anpassa hastigheter och avstånd.

Vem sköter vägen?

Kommunen ansvarar för cirka 18 mil väg och 7 mil gång- och cykelbana. Övriga vägar ansvarar Trafikverket och ett stort antal vägsamfälligheter för. Vi följer väderprognoser och står i beredskap dygnet runt. Tillsammans med våra entreprenörer har vi drygt 50 fordon igång vid en snösväng.

Här kan du se vem som är väghållare i olika delar av kommunen:

Vem sköter vägen?

Vilket ansvar har jag som husägare?

När vi plogar på gatan kan det bli en snövall. Den städar vi bort med jämna mellanrum men du som äger en tomt i angränsning ansvarar själv för att öppna upp för framkomlighet till din egen bostad.

Husägarens ansvar

Hur fungerar snöröjningen?

Vi jobbar för att du ska kunna ta dig fram på ett bra sätt, även när väglaget inte är så bra. Större gator och vägar, vissa gång- och cykelbanor samt gator med busstrafik är prioriterade vid snöröjning. Det kan dröja innan trottoarer är snöröjda eftersom de ibland måste användas som plats att lägga skottad snö innan den kan fraktas bort.

  • Vid plogning uppstår snövallar men kommunen skottar inte infarter till privata fastigheter.
  • Gator och vägar snöröjs gärna på natten för att slippa störa trafiken.
  • När framkomligheten är ordnad övergår vi till att forsla bort snö som försämrar trafiksäkerheten.

Snöröjning under natten innebär att vissa blir störda av ljudet. När vi kör under dagtid tycker många att maskinerna är i vägen för trafiken. Vissa dagar kör vi både under natt och dagtid. Att snöröja på natten innebär att det är både smidigare på grund av mindre trafik samt att det är mer kostnadseffektivt.

Det finns alltid en person som har jour och uppdaterar sig i olika väderprognoser, åker runt i kommunen och ser över läget. Det är den som har jour som ringer ut snöteamen. Snömängd, temperatur, väderprognos är saker som påverkar när vi fattar beslut att kalla ut snöteamen.

Vissa störningar får man tyvärr räkna med under vintern. När vädret skiftar kraftigt så kan det ta en stund att skifta om exempelvis från snöröjning till sandning.

Som bilist ska man tänka på att anpassa hastigheten efter väglaget, använda vinterdäck och planera sin resa i god tid så att man slipper stressa.

Snömängd, temperatur, väderprognos är saker som påverkar när vi fattar beslut att sätta igång snöröjningen. Vid mindre snöfall börjar vi snöröja först när det slutat snöa. Det är för att varje snöröjare bara får köra ett visst antal timmar per dygn innan man måste vila.

Vid rusningstrafik avvaktar vi med snöröjning för att underlätta framkomligheten för alla trafikanter. Vi avvaktar också om det väntas mer snö det kommande dygnet.

  • Bortkörning av snö sker när vi behöver plats för mer snö. Vi börjar i centrum och fortsätter mot ytterområdena.
  • Snö från tomtmark, garageinfarter och liknande får inte fraktas ut på gatumark. Snötippning från enskilda fastigheter, industrier mm inom Hudiksvallsområdet får endast ske vid snötippen i Ulvberget, till en kostnad av 100 kr/lass plus moms.

Om inte kommunen åtagit sig skötseln är det fastighetsägaren som ansvarar för att trottoarer plogas och sandas. Fastighetsägaren ska snarast ta bort snö och is som är till besvär för gångtrafiken. Vid halka ska trottoaren skyndsamt sandas.

När kommunen kallar ut till snöröjning – vare sig det är egna maskiner eller entreprenörer - så startar snöröjarna från en given punkt. Därefter plogas gata för gata så det kan ibland ta tid innan maskinen når områden långt bort från startpunkten.

Det kan också dröja på grund av oförutsedda händelser så som maskinhaveri, sjukdom, hinder på vägen med mera.

Felparkeringar är ett stort problem vid snöröjning. Många felparkeringar gör att maskinen inte kan ta sig fram och får därför i värsta fall lämna sträckan oplogad.

Det kan också hända att det inte är kommunens som sköter snöröjningen, alla vägar är inte kommunens.

Här kan du se vem som är väghållare i olika delar av kommunen:

Vem sköter vägen?

Isrivning eller hyvling görs när vägen blivit spårig och ojämn.

Gator och vägar hyvlas så fort det går, men helst på natten för att slippa störa trafiken. Större gator och busstråk i centrala staden prioriteras i första hand och därefter arbetar vi vidare med övriga gator och orter.

Det tar tid innan alla vägar är skrapade, en väghyvel hyvlar 1 km/timme.

Problemet med ”tvättbrädor” som uppstår ibland är en konsekvens av kyla och tö om vartannat. Detta uppstår oftas där det är tät trafik. För att rensa detta krävs det att det är lite trafik.

Eftersom våra snöröjningsfordon är stora går det inte att frigöra uppfarter helt från snö och det skulle vara alltför kostsamt och tidskrävande att handskotta. I möjligaste mån försöker vi hålla uppfarterna rena från snö, men snösträngar kan ändå uppstå och de ansvarar husägare för att ta bort.

Fastighetsägaren ansvarar för att skotta fram sin postlåda och sina sopkärl.

Det är alltid husägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten. Det är också husägaren som ansvarar för att skotta tak och se till att farliga istappar tas bort.

Utanför snövallen på gatan, som bildas när plogbilen plogat, ansvarar kommunen för att sanda.

När kallare väder väntas försöker vi ploga bort snömodd så att den inte ska frysa till.

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer igenom hårt packad snö. Väghyvlar är bättre än vanliga snöplogar på att riva bort tillpackad snö och is.

Om sopning och sandning

Där kommunen äger vägen prioriterar vi gång- och cykelvägar, bussgator, vägar med tung trafik och rondeller. Alla vägar är inte kommunens.

Här kan du se vem som är väghållare i olika delar av kommunen:

Vem sköter vägen?

Vi har en planering för sandupptagningen men den kan ändras utifrån bland annat väderförhållanden.

För att kunna få bort allt sand och grus efter vintern behöver man ofta sopa i flera omgångar. Därför kan det hända att maskinen är där lite tidigare och tar upp de största mängderna, för att senare komma och färdigställa enligt tidplanen.

Regn och kyla påverkar tidsplanen. Om det till exempel regnar mycket blir det för blött och det är svårt att få bra resultat, vilket kan innebära förseningar. Det inträffar även att maskiner och fordon går sönder och måste repareras.

Cykelbanor är prioriterade och sopas i början av sandupptagningsperioden förutsatt att inte halkrisk förekommer.

Av flera anledningar: På nätterna är det mindre trafik, vilket gör det effektivare och säkrare att arbeta på gator och cykelbanor. Det finns också parkeringsförbud nattetid på flera gator som måste sopas då. Flera maskiner måste jobba dygnet runt för att vi ska kunna hålla tidplanen. Vi försöker dock visa hänsyn så långt det är möjligt!

I vissa områden sköts gatorna av en vägförening eller samfällighet som ordnar sandupptagningen själva. Vissa större vägar, eller vägar i ytterområden kan tillhöra Trafikverket. Och det är i så fall Trafikverket som ansvarar för sopningen där.

Här kan du se vem som är väghållare i olika delar av kommunen:

Vem sköter vägen?

Maskinen kan behöva sopa flera omgångar för att få med sig allt material. Alla gator besiktas löpande av kommunen, så om någonting missats kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges.

De flesta av sopmaskinerna rymmer ganska liten mängd och får lasta om på lämplig plats. Högarna fraktas bort så snart som möjligt.

Vi sprutar med vatten för att det ska damma så lite som möjligt. Men ibland kan det ligga så tjockt med sand och grus att vattnet inte tränger ner ordentligt i materialet.

Hur kan jag som trafikant underlätta?

  • Håll avstånden till våra snöröjningsfordon. Ibland behöver du kanske vänta lite medan arbetet pågår istället för att köra om.
  • Parkera enligt reglerna! För att vi ska kunna komma fram med våra fordon och till exempel snöröja och sanda gäller datumparkering inom Hudiksvalls centralort 1 oktober-1 maj kl 2.00-8.00.

Vad kostar snöröjning och vinterväghållning?

När det har snöat mycket är totalt 50 fordon i gång, till en kostnad av nästan 700 000 kronor per snösväng. Om vi också behöver forsla bort snön dubblas kostnaden. I kommunens totala budget är det också mycket annat som ska rymmas, bland annat skola, vård och omsorg.