Trottoarpratare och reklamskyltar

Trottoarpratare och reklamskyltar är ett populärt sätt att locka kunder och besökare. Men den här typen av skyltning kan också ställa till problem om framkomligheten försvåras för gående eller för dem som ska underhålla gator och gångbanor. Därför krävs tillstånd för uppställning av lös reklamskylt eller trottoarpratare på offentlig plats i Hudiksvalls kommun.

Så här ansöker du om tillstånd:

 • Ansökan om tillstånd görs hos Polisen, som tar ut en avgift för att pröva tillståndsärendet.
 • Kommunen får sedan yttra sig i frågan. I ansökan ska klart framgå var skylten ska placeras, hur stor den är och hur den ska utformas.
 • Tillstånd beviljas normalt för ett år och kan förlängas ett år i taget. Beviljat tillstånd kan återkallas av polisen.
 • Skyltar som sätts upp utan skriftligt tillstånd, eller i strid med villkor i tillståndet, beslagtas av kommunen och debiteras. Den som sätter upp skyltar på ett felaktigt sätt kan dömas till böter.

Avgift för nyttjande av offentlig plats

För att få sätta upp reklamskylt måste du också betala en avgift till kommunen för nyttjande av offentlig plats. Avgiftens storlek regleras i taxan för upplåtelser av offentlig plats. Betalas inte avgiften återkallas tillståndet.

Kvalitetskrav och regler för att sätta upp lösa reklamskyltar

 • Uppsättning av skylt kan medges på gångbana med sådan bredd att hinder eller andra olägenheter inte uppstår. Minst 1,5 meter av gångbanans bredd ska vara fri från hinder.
 • På gångbana där uppsättning medges ska detta göras mot husliv.
 • Uppsättning på gågata får inte ske mot husliv, utan ska placeras i speciell möbleringszon.
 • Skylten ska vara placerad i direkt anslutning till egen butik eller verksamhet.
 • Skylten ska vara utformad och märkas ut så att den inte vållar skada vid kollision eller vid passage. Skyltyta får vara maximalt 0,70 x 0,50 m.
 • Endast en skylt per näringsidkare får ställas ut. För gallerior gäller att endast en skylt får ställas ut vid var entré till gallerian.
 • Skylt ska vara av bockmodell och kunna spärras. Skylt får inte vara rullande, snurrande eller vippande.
 • Vita skyltställningar får inte användas med hänsyn till synskadade.
 • Skylt som medgivits ska vid varje tillfälle sättas upp på samma plats och tas bort efter affärstidens slut.
 • Skylt får inte sättas upp så att den hindrar eller försvårar renhållning och vinterväghållning. Ägaren till skylten ska själv ansvara för att ta bort skylten när det behövs för renhållning, vinterväghållning, gatu- och ledningsarbeten med mera.

Har du frågor? Kontakta teknisk kundtjänst, tfn 0650-380 80.