Adress- och lägenhetsregister

Att adresser är aktuella och korrekta är viktigt för flera av samhällets verksamheter, till exempel måste utryckningsfordon kunna hitta till rätt plats. Adresserna utformas därför på ett logiskt sätt och är entydiga.

Adresser

Alla bostäder och verksamhetslokaler måste enligt lag ha adresser som de är ensamma om inom kommunen och som talar om vart de ligger. I Sverige är det kommunerna själva som bestämmer adresser och gatunamn. Det står i lagen för lägenhetsregister (2006:378). När en kommun har beslutat om en adress överförs adressuppgifterna till ett register hos Lantmäteriet, som i sin tur sprider adresserna vidare i samhället.

Gatunamn

Gatunamn och namn på allmänna platser beslutas av bygg- och miljönämnden efter förslag från kommunens namnberedningskommitté. Kommittén består av fyra personer som leds av kommunens stadsarkitekt.

Lägenhetsregister

Den som äger flerfamiljshus eller småhus med flera lägenheter ska rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Fastighetsägare rapporterar förändringar till Hudiksvalls kommun. Utgångspunkten är att rapporteringen i huvudsak görs i samband med hantering av bygglov.

Lägenhetsregistrets syfte är att skapa hushålls- och bostadsstatistik som ska användas i samhällsplanering och forskning. När registret är upprättat i hela Sverige kommer folkbokföring att ske på lägenhet, i stället för som nu på fastighet. EU har bestämt att alla medlemsstater ska ta fram den här typen av statistik. I en för medlemsländerna bindande förordning är det bestämt att länderna ska ta fram en så kallad census, en folk- och bostadsräkning. I Sverige genomförs den med hjälp av lägenhetsregistret och det på lägenhetsnivå preciserade folkbokföringsregistret.

Vem ska jag kontakta om jag har frågor om lägenhetsregistret för fastigheter inom Hudiksvalls kommun?

  • Om du är boende med frågor om lägenhetsnummer då kontaktar du din fastighetsägare
  • Om du är fastighetsägare med frågor om lägenhetsnumrering eller behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska du kontakta kommunen.