Levande landsbygd med stad

Kollage med Dellen och Hudiksvalls stad.

En levande landsbygd och attraktiv stad är en förutsättning för om vi ska kunna uppnå Hudiksvalls kommuns vision 2050: att bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50.000 invånare i kommunen varav 25.000 i staden.

Kommunens vision innebär också att vi behöver bli 3 000 fler invånare utanför Hudiksvalls stad. Därför är det nödvändigt att landsbygden är engagerad och delaktig. Det är också viktigt att hela kommunkoncernen är lyhörd för landsbygdens förutsättningar och behov.

Landsbygdsstrategi

Kommunens landsbygdsstrategi har rubriken ”Hållbar landsbygdsstrategi för Hudiksvalls kommun”. Det kommunala arbetet utgår från ett långsiktigt hållbart perspektiv för ekonomisk, social och ekologisk utveckling.

Fyra tematiska områden är identifierade:

 • Hållbar tillväxt
 • Samverkan
 • Infrastruktur
 • Lägesanalys

Attraktiv och hållbar livsmiljö med lokal tillväxt kan endast skapas tillsammans. Hudiksvalls kommuns landsbygdsstrategi inkluderar konceptet Levande landsbygd med stad genom samverkan mellan aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor i hela kommunen.

 3 bubblor Landsbygdsstrategi

Arbetsformer och resurser

Utvecklingsfrågor för landsbygd och stad drivs bland annat av Bygdeforum, Bygderådet och den parlamentariska landsbygdsutvecklingsgruppen.

Illustration över landsbygdsstruktur.

 • BID är en förkortning för Business Improvement District (affärsutveckling i ett avgränsat område). Det är ett sätt för fastighetsägare, näringslivet, den ideella sektorn och kommunen att tillsammans skapa utveckling för ett angivet område.
 • BID bygger på samverkan och mångas delaktighet i fem fokusområden; Varumärke, Utbud, Platsen, Tillgänglighet och Trygghet.
 • Projektet i Hudiksvall ”Gladare Hudik” startade 2020 under ledning av en lokal styrgrupp med stöd från Svenska Stadskärnor. Man blev certifierad 2022. Hudiksvall nominerades som en av två finalister i Årets Stadskärna 2024.Samarbete har tagit Hudiksvall till final i Årets Stadskärna

 • Bygdeforum består av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och representanter för Bygderådet i Hudiksvalls kommun. Kommunstyrelsens ordförande, (KSO) och Bygderådets ordförande beslutar tillsammans vilka ärenden som ska behandlas.
 • Erbjuder en obyråkratisk plattform för ömsesidigt utbyte av information för att tidigt kunna agera på olika skeenden i samhället.
 • Tar fram landsbygdsstrategins handlingsplan.
 • Tar upp frågor som är aktuella för Bygderådet

 • Bygderådet i Hudiksvalls kommun bildades 2019. Dess medlemmar är lokala grupper i hela kommunen som vill jobba med sin egen bygd/orts utveckling.
 • Bygderådet erbjuder en samlad dialog med kommunen, men tar inte ifrån bygden eller orten möjligheten att själv agera i olika frågor.
 • Bygderådet träffar kommunen regelbundet.
 • Bygderådet arrangerar till exempel en årlig nätverksträff.

 • Lokalekonomisk analys (LEA) och Lokal utvecklingsplan (LUP) är strategiska dokument framtagna av bygden eller orten själv.
 • De visar hur dess förutsättningar ser ut och vad de som bor i just den bygden eller orten vill göra för att utvecklas och vara en del av samhällsutvecklingen. Därför är dessa dokument viktiga och ska beaktas innan kommunen fattar beslut i olika ärenden.

 • En parlamentarisk Landsbygdsutvecklingsgrupp är bildad av kommunstyrelsen (KS). En representant från varje parti i KS träffas regelbundet för att diskutera landsbygdsutveckling.
 • KS ordförande (KSO) leder arbetet och kommunens stad- och landsbygdsstrateg är sekreterare.
 • Landsbygdsutvecklingsgruppen besöker lokala utvecklingsgrupper för att ta del av deras vardag och aktiviteter som värdefull kunskap i det politiska arbetet.

 • Servicecenter finns i före detta Handelsbankens lokal i Delsbo och planeras även för Iggesund.
 • Kommunens lokala närvaro på orten. Där ges information, möjlighet att träffa kommunala tjänstemän och tillgång till möteslokal. På Servicecenter finns även närarbetsplatser att låna istället för att åka in till kontor i stan.

 • Servicepunkt i livsmedelsbutik finns på 5 orter i kommunen.
 • Erbjuder genom ett avtal med kommunen ett urval av extratjänster till besökare och boende i butikens närhet. En av dessa tjänster är hemsändning av livsmedel till hushåll vilket sker i samarbete med Region Gävleborg.

Hur kan kommunen stötta?

Kommunens stöttar utveckling i landsbygd och stad på olika sätt. Det kan handla om föreningsbidrag men också exempelvis medfinansiering i Leaderprogrammet, Byapengen, medfinansiering i olika projekt (till exempel BID) eller bredband till samlingslokaler.

Strategen för stads- och landsbygdsutveckling fungerar bland annat som ett bollplank för lokala utvecklingsgrupper och initiativ.

Utöver detta arbetar förstås många fler varje dag för att hela kommunen ska leva och utvecklas, till exempel inom tekniska förvaltningen, skolan, kultur och fritid, Svågadalsförvaltningen eller Stadsnätet.