Levande landsbygd med stad

För att en kommun ska nå långsiktigt hållbar utveckling krävs att alla goda krafter i samhället verkar tillsammans. Var och en under sina förutsättningar och möjligheter. ”Vi och Dom” söndrar medan ”Tillsammans” skapar bärande broar som håller ihop kommunen till en enhet. Då kan alla vara delaktiga och bidra på sitt sätt. Då skapas goda förutsättningar för långsiktig hållbar utveckling. För våra barn och barnbarns skull.

Staden ses ofta som navet runt vilket hela kommunens hjul snurrar. Men om inte även de perifiera delarna av hjulet ges uppmärksamhet, då kommer hela hjulet i obalans och ekipaget havererar. När alla delar har möjlighet att bidra fungerar hela hjulet. Då blir färden lyckad.

Land och stad verkar i en symbios, en samexistens, där båda är beroende av varandra. Hudiksvalls kommun vill fortsätta att utveckla denna symbios. Då växer vi tillsammans.

Varför är det viktigt att satsa på landsbygden?

Nästan sextio procent av kommunens befolkning bor utanför centralorten. Att fortsätta att utveckla landsbygden och därmed göra hela kommunen attraktiv är därför en viktig fråga ur både demokratisk- och tillväxtsynpunkt.

Genom att se landsbygdens potential skapar vi förutsättningar för att människor, bygder och verksamheter kan växa och utvecklas, i samklang med Glada Hudik-andan. Kommunen ska därför ha ett bejakande och aktivt förhållningssätt till landsbygden och ta tillvara människors engagemang, sociala strukturer i både föreningslivet och mångfalden av näringar.

Landsbygden i Hudiksvalls kommun kännetecknas av möjligheter, förutsättningar och engagemang och utgör därmed en viktig grund för kommunens totala utveckling.

Hur ser kommunens förhållningssätt ut gällande landsbygdsutveckling?

Glada Hudik-teaterns verksamhetsledare Pär Johansson brukar säga: ”Alla växer av att bli sedda, behövda och tagna i anspråk.” Det stämmer väl in på vårt förhållningssätt när det gäller landsbygdsutveckling.

Lokal utveckling stimuleras bäst genom de som lever och verkar på orten. Där finns det engagemang och den drivkraft som behövs. Kommunens roll är att, inom sina ramar, stimulera de lokala krafterna. Hudiksvalls kommun arbetar för att:

  • säkerställa landsbygdens delaktighet och engagemang i den demokratiska processen och det kommunala utvecklingsarbetet.
  • som kommunkoncern vara lyhörd för landsbygdens behov.
  • i det kommunala arbetet utgå från ett långsiktigt hållbart perspektiv för ekonomisk, social och ekologisk utveckling.

Hur ser landsbygdsatsningarna ut?

Det finns flera goda exempel på kommunens satsning på landsbygden. Sammantaget räknar vi många miljoner. De mest kända stöden är aktivitetsstöd, lokalstöd och bredbandsutbyggnad. Bland de mindre kända är medfinansiering i Leaderprogrammet, stöd till byalag, medfinansiering i olika projekt och en strateg för land- och stadsutveckling. Till detta ska även räknas all verksamhet som görs på landsbygden inom kommunens förvaltningar, till exempel inom tekniska-, lärande-, kultur och fritids- samt Svågadalsförvaltningen.

Ett riktat stöd ges till prioriterade livsmedelsbutiker på landsbygden i form av ersättning för tjänsterna:

ServicepunkterHemsändning

Denna ersättning regleras på uppdrag av Länsstyrelsen och Region Gävleborg i varuförsörjningspolicy med tillämpningar som Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen antog 2015. Tillämpningar för varuförsörjningsplan beskriver de villkor som ställs för att kunna bli en servicepunkt.

I policyn framgår att prioriterade landsbygdsbutiker är de som är den ”sista butiken på orten” vilket innebär minst 10 km till närmaste butik. Dessa ska ha ett fullvärdigt dagligvarusortiment och de ska ligga på minst 10 km avstånd från stadens mitt. Syftet är att stimulera kundunderlaget för butiken och därmed öka butikens möjligheter att kunna verka på orten.

Vad är Hudiksvalls kommuns vision?

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050. Idag är vi enligt nedanstående tabell från SCB:

Invånarantal

År

Hudiksvalls kommun

Hudiksvalls tätort

Procent

2000

37 454

14 996

40%

2005

37 004

14 850

40%

2010

36 849

15 015

41%

2015

36 975

16 081

43%

2016

37 299

16 179

43%

2017

37 401

16 155

43%

För dig som är servicepunkt