Vinnare 2017

- I år har vi valt att fokusera på systematiskt miljöarbete säger miljöstrateg, Åsa Terent. Det är roligt att kunna uppmärksamma Hudiksvallsbygdens församling som är en förhållandevis stor organisation och som genom sin miljödiplomering visar att de tar ett samlat systematiskt grepp över sitt hållbarhetsarbete.

2017 års Hållbarhetspris tilldelas Hudiksvallsbygdens församling med motiveringen:

Genom ett systematiskt arbete som påbörjades 2014 har Hudiksvallsbygdens församling under 2017 uppnått första steget i den miljödiplomering som svenska kyrkan infört för sina verksamheter. Miljöarbetet har genomsyrat församlingens alla olika verksamhetsområden.

En fördjupad inventering av energi- och vattenförbrukning, kemikalieanvändning, avfallshantering, transportbehov, förvaltning och ekonomi, pastorala verksamheten och inköp gav nuläget och var klar 2015. Därefter formulerades mål och flera av målen har nu uppnåtts.

Arbetet har drivits av en intern miljögrupp bestående av personal från fastighet, kyrkogårdsverksamhet, barnverksamhet, med flera verksamheter. Gruppen har samordnats av Barbro Ryttlinger en ideell kraft i församlingen. Miljögruppen har utgjort det team som drivit arbetet framåt, de har stöttat och hjälpt varandra i det omfattande arbetet med kartläggningen av alla verksamheter men också i genomförande av åtgärder. Det har resulterat i en vision och en miljöpolicy, temagudstjänster, utbildning av personal med mera.

Inom kort kommer mötesplatser att finnas där unga, gamla och utrikesfödda får möjlighet till gemensam samvaro, vilket är viktigt för den sociala hållbarheten i ett samhälle. Församlingens miljöarbete fortsätter och drivs vidare mot ännu högre miljömål.

Miljögruppens arbete är ett gott exempel på hur ett systematiskt arbetssätt kan leda fram till förändrade rutiner med högre medvetenhet om hållbarhet på en arbetsplats. Deras arbete kan förhoppningsvis stimulera andra församlingar, arbetsplatser och föreningar att påbörja ett liknande arbete.