Luft och vatten

Luften i Hudiksvalls kommun är generellt sett bra, utanför tätorterna och en bit från de stora trafiklederna är det låga halter av luftföroreningar. Förhöjda halter av kvävedioxid och bensen kan ses i Hudiksvalls tätort. Även i en del tätbebyggda villaområden med vedeldning förekommer förhöjda halter av luftföroreningar.

Trenden är att halten av luftföroreningar minskar, halterna i tätorten är dock fortfarande så höga att de kan påverka människors hälsa negativt. Det är därför angeläget att exponering och effekter övervakas och att halterna på sikt minskas så långt som möjligt.

Hudiksvalls kommun har 2012 gått med i Östra Sveriges luftvårdsförbund och miljökontoret har i och med det slutat att mäta på egen hand. Kontakten med luftvårdsförbundet sker genom kommunekologen som är ansvarig från kommunens sida. Luftvårdsförbundet kommer att utvärdera hur vi ligger till mot miljökvalitetsnormer vad gäller de olika luftföroreningarna.

Luftvårdsförbundet

Östra Sveriges luftvårdsförbund övervakar kommunens luftkvalitet. På deras webbplats finns luftföroreningskartor som beskriver läget för luftkvaliteten.

Östra Sveriges luftvårdsförbunds hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information om miljökvalitetsnormer, se Naturvårdsverkets webbplats.

Läs mer om luft Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mår våra vatten?

Större sjöar, vattendrag och kustområden (ytvatten) samt grundvatten har klassats utifrån vilken ekologisk och kemisk status de har. Information om vilken status vattnet har hittar du på hemsidan för vatteninformationssystem Sverige (VISS). Där kan du söka via kartan eller genom att söka på namn.

Läs mer om statusklassning på Vatteninformationssystem Sveriges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.