Luft och vatten

Luften i Hudiksvalls kommun är generellt sett bra, utanför tätorterna och en bit från de stora trafiklederna är det låga halter av luftföroreningar. Förhöjda halter av kvävedioxid och bensen kan ses i Hudiksvalls tätort. Även i en del tätbebyggda villaområden med vedeldning förekommer förhöjda halter av luftföroreningar.

Luftvårdsförbundet

Hudiksvalls kommun deltar tillsammans med andra kommuner i Östra Sveriges luftvårdsförbund, som övervakar vår luftkvalitet. Kontakten med luftvårdsförbundet sker genom miljöstrategen som är ansvarig från kommunens sida. Luftvårdsförbundet utvärderar hur vi ligger till mot miljökvalitetsnormer vad gäller de olika luftföroreningarna.

Östra Sveriges luftvårdsförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur mår luften?

Trenden är att halten av luftföroreningar minskar. Halterna i tätorten är dock fortfarande så höga att de kan påverka människors hälsa negativt. Det är därför angeläget att exponering och effekter övervakas och att halterna på sikt minskas så långt som möjligt.

Läs mer om luftföroreningar och arbetet för att minska dem på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuella kartor

Stockholms Luft- och Bulleranalys (SLB-analys) driver ett regionalt system för luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. På deras webbplats finns luftföroreningskartor som beskriver läget för luftkvaliteten.

Luftföroreningskartor på SLB-analys webbplats Länk till annan webbplats.

Äldre mätningar

2011 gjorde Hudiksvalls kommun egna luftmätningar innan inträdet i luftvårdsförbundet. Du kan ta del av resultaten från dessa mätningar här nedanför.

Hur mår våra vatten?

Större sjöar, vattendrag och kustområden (ytvatten) samt grundvatten har klassats utifrån vilken ekologisk och kemisk status de har. Information om vilken status vattnet har hittar du på hemsidan för vatteninformationssystem Sverige (VISS). Där kan du söka via kartan eller genom att söka på namn.

Läs mer om statusklassning på Vatteninformationssystem Sveriges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.