Naturvård

Utsikt över ett skogsområde med några gårdar och höga berg i horisonten.

Kommunen arbetar med naturvårdsfrågor på flera olika sätt. Hänsyn till naturvärden tas vid planering av markanvändning samt vid yttrande till olika myndigheter gällande exploatering eller naturvårdsåtgärder.

Den största naturvårdsnyttan är den som sker förebyggande. Utöver naturhänsyn vid planering är information om olika områdens höga naturvärden viktig för att förebygga att skada uppkommer.

Några exempel på kommunens informationssatsningar är:

  • Information om kommunens värdefulla natur som du hittar här på vår webbplats under fliken uppleva och göra.
  • Bildande av naturreservat i direkt anslutning till Sofieholms kraftstation i Njutånger

Ibland kan naturvärdena redan vara skadade. I de fallen hjälper inte planering och information utan det krävs åtgärder i form av återställningsarbete. Det är dock kostsamt att åtgärda i efterhand. Kommunen arbetar aktivt med återställningsarbete i vattendrag i enlighet med kommunens fiskevårdsplan sedan 2005. I syfte att minska belastningen av föroreningar i Hornån och Hudiksvallsfjärden arbetar kommunen med att få till stånd dagvattenrening. Kommunen söker även jordbrukarstöd för skötsel av slåtteräng i Håsta.