Bidrag till lokala naturvårdsprojekt - LONA

Vilka åtgärder kan få bidrag?

Åtgärderna ska bidra till att uppfylla ett eller flera av riksdagens antagna miljökvalitetsmål som är relevanta för naturvård och/eller friluftsliv. Bidraget har ökad fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald.

Maximalt 50 procent i bidrag kan sökas till ett projekt.

Bidrag kan sökas till en rad olika åtgärder

  • Kunskapsuppbyggnad (t.ex. inventeringar av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter)
  • Framtagande av underlag (t.ex. kommunala naturvårdsprogram, inklusive friluftsliv)
  • Områdesskydd (t.ex. kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering, framtagande av skötselplan)
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (nya skötselåtgärder inkl åtgärder för att främja friluftsliv i natur- och kulturmiljöer)
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter Information, folkbildning eller annan kunskapsspridning (t.ex. guidning i natur- och kulturmiljöer, ta fram infomaterial, skyltning).
  • Länsstyrelsen kan lämna bidrag till föreningar, företag och enskilda personer som vill driva lokala naturvårdsprojekt (LONA). Ansökan sker via kommunen.

Sista ansökningsdag för 2018

Om du vill ansöka om bidrag till ett LONA-projekt ska du ha registrerat din ansökan senast 20 november 2018 via LONA-registret:

Registrera ett LONA-projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsperiod 2019

Nästa ansökningsperiod påbörjas den 1 januari och är öppen till den 20 november.