Fiskevård

Livskraftiga fiskstammar utgör grunden för ett rikt fiske. Hudiksvall har haft en fiskevårdsplan på gång sedan 2002. Då påbörjades biotopkarteringar av vattendrag som sammanställdes 2005 och antogs av kommunfullmäktige samma år.

Planen håller sedan dess på att uppdateras, en äldre fiskevårdsplan för Bjuråker - Norrbo från 1995 och ett samarbete med Nordanstigs kommun i fiskevårdsfrågor har påbörjats.

Fiskevårdande praktiska åtgärder har gjorts sedan 2005. De åtgärder som görs ger även positiva effekter på övriga vattenorganismer så fiskevården är inte bara till för fisken. Det är ett sätt för oss att öka den biologiska mångfalden i och kring vattendragen i kommunen.

Många bäckar små

Se den vackra filmen om Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners naturvårdsarbete kopplat till vattendrag.

På många sätt är det arbete som vi utför i Hudiksvall och Nordanstig ett exempel att ta efter för andra kommuner. Efter en grundlig inventering av vattendragen och fiskevårdsbehoven som sammanställdes i en fiskevårdsplan har vi sedan under åren åtgärdat mer än 100 vandringshinder och restaurerat omkring 120 kilometer vattendrag.

Filmen Många bäckar små beskriver bland annat avvecklingen av Sofieholms vattenkraftverk i Nianån. Kraftverket och dammen har under mer än 100 år stoppat fiskens vandring bara 75 meter från mynningen i havet. Efter att vattendraget öppnats upp har naturen direkt svarat på restaureringen och havsöringar har vandrat upp. För närvarande pågår även ett märkningsprojekt via Karlstads universitet för att kunna följa öringarnas lekvandring i Nianån.

Filmen är ett samarbete mellan Sportfiskarna, Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner samt produktionsbolaget Freewater Pictures.

Foto: Freewater Pictures