Detaljplaner

Vad är en detaljplan?

En detaljplan visar hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse ska utformas. Detaljplanen talar om vad du och andra får och inte får bygga inom planområdet. Detaljplanen är juridiskt bindande och ett eventuellt bygglov prövas mot detaljplanen. Du kan lämna synpunkter på en plan innan den börjar gälla. Det kan du göra när planen är ute på samråd eller utställning/granskning. Här kan du hitta de planer som är aktuella och de som du kan lämna synpunkter.

Finns det några detaljplaner som är under arbete just nu?

Här finns information om pågående detaljplaner i Hudiksvalls kommun.

Pågående detaljplanearbete

Var hittar jag gällande detaljplaner?

I Hudiksvalls kommun finns ungefär 400 gällande detaljplaner. En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft och beslutet att anta planen inte längre kan överklagas.

Här hittar du information om gällande detaljplaner:

Gällande detaljplaner

Hur går det till att ta fram en detaljplan?

Detaljplaneprocessen kan starta på olika sätt. Det är exempelvis vanligt att exploatörer eller markägare kontaktar kommunen för att kunna genomföra ett byggprojekt. Det kan också vara kommunen själv som startar ett planarbete för att exempelvis skapa nytt bostadsområde eller verksamhetsområde. Kommunen kan också bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i en detaljplan.

Här kan du läsa mer om processen att ta fram en detaljplan

Detaljplaneprocessen