Ede 4:39

Vad innebär planförslaget?

Planens syfte är att möjliggöra en ändrad användning från parkmark till bostäder (B) för aktuell fastigheten. Detta för att tillåta den bostadsbebyggelse som funnits på platsen sedan en lång tid tillbaka.

Planärendet handläggs enligt reglerna om ett utökat förfarande.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 11 juni – 2 juli  2018, utifrån inkomna yttranden omarbetas nu planförslaget.