Gällande detaljplaner

Efter att kommunen har antagit detaljplanen kan berörda sakägare överklaga kommunens beslut. Om detaljplanen inte överklagas eller att detaljplanen senare avgörs på högre instans, då vinner detaljplanen laga kraft. Med det menas att den börjar gälla.

Här hittar du antagna detaljplaner från 2014 och senare. Detaljplaner som antagits innan januari 2014 finns tillgängliga på plan- och bygglovskontoret, Håstaängsvägen 3, i Hudiksvall.