Upphävande av detaljplan för Bjuråkers-Ängebo 4:8

Syftet med upphävandet är att möjliggöra bostadsbebyggelse inom fastighetens nordöstra del. I dagsläget är detta inte möjligt på grund av att merparten av fastigheten i gällande detaljplan (Aktnr. 21-P89:79) är prickad, det vill säga mark som inte får bebyggas.

Beslutet att anta upphävandet av detaljplanen fattades av byggnadsnämnden 6 oktober 2020.

Beslutet vann laga kraft 7 januari 2021.