Upphävande av detaljplan för Bjuråkers-Ängebo 4:8

 Syftet med upphävandet är att gällande detaljplan förhindrar utveckling av fastigheten då merparten av marken inte får bebyggas.

När en detaljplan upphävs uppstår ett planlöst läge. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen kommer kommunen göra en bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov direkt.