Knutslunda1:11

Planens syfte och huvuddrag

'Befintliga byggnader inom fastigheten Knutslunda 1:11 används för bostadsändamål och gällande byggnadsplan anger för fastigheten parkmark. Byggnaderna är följaktligen planstridiga. Därför upphävs den del av byggnadsplanen som berör Knutslunda 1:11 för att bekräfta områdets markanvändning.
Handlingar: