Sandvalla, ny förskola

Ett nytt detaljplaneförslag har tagits fram för ett område norr om Hagtornsvägen i Sandvalla. Förslaget har varit ute på granskning 23 december 2021 - 25 januari 2022.

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget syftar till att möjliggöra för en ny förskola inom stadsdelen Sandvalla. Viktigt blir för denna detaljplan att utformning av området inte medför föroreningar inom vattenskyddsområdet samt att tillräckligt stor lekyta tillgodoses inom förskoleområdet. Översiktsplanen anger oförändrad markanvändning på platsen. Planförslaget anses inte medföra betydande miljöpåverkan.

Vid frågor sker kontakt via mejl eller telefon:

byggnadsnamnden@hudiksvall.se0650-190 00

ranskning av detaljplaneförslaget skedde mellan 23 december - 25 januari. Detaljplanen har nu blivit antagen.

Handlingar