Sanna 3:23

Planens syfte

Befintliga byggnader inom fastigheten Sanna 3:23 används för bostadsändamål och gällande byggnadsplan (aktnr. 21-HÄL-676) anger för fastigheten parkmark eller plantering, det vill säga allmän plats. Byggnaderna inom fastigheten är följaktligen planstridiga. Därför upphävs den del av byggnadsplanen som berör Sanna 3:23 för att bekräfta områdets markanvändning, samt intilliggande gata i norr och parkmark i väst för att skapa en ny ändamålsenlig planområdesgräns.

Byggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet 2022-08-30 att anta förslaget om upphävande för den del av byggnadsplan som berör fastigheten SANNA 3:23 m.fl i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Planförslaget vann sedan Laga Kraft 2022-09-23.

Handlingar