Västra hamnen

Västra hamnen.

Företaget Västra hamnen lokaler AB vill bygga en ny stadsdel i Hudiksvall inom fastigheterna Åvik 26:14, Åvik 26:22 och Åvik 26:16, ett område som kallas för Västra hamnen. Längs med fjärden i centrumnära läge önskas nya kvarter skapas med attraktiva bostäder. Förutom bostäder nämns även marina, arbetsplatser, vård-och omsorgsboende, idrottshall och vårdcentral.

Samråd vattenverksamhet

Avgränsningssamråd - vattenarbeten vid strandlinjeförstärkning, anläggning av vägbank, erosionsskydd och kajförstärkning vid exploateringen av Västra hamnen, Hudiksvalls kommun

Västra hamnen består till största delen av fastigheten Åvik 26:14, vilken ägs av Västra Hamnen Lokaler AB. Området omfattar även Åvik 26:16 (ägare Västra Hamnen Idrottsfastigheter AB) och Åvik 26:22 (ägare Västra Hamnen Vårdfastigheter AB).

Längs med fjärden i centrumnära läge önskas nya kvarter skapas med attraktiva bostäder. Förutom bostäder nämns även marina, arbetsplatser, vård-och omsorgsboende, idrottshall och vårdcentral. Den nya stadsdelen sträcker sig från Kattvikskajen i norr till Reffelmansviken i söder längst in i Hudiksvallsfjärden, på ett smalt markområde närmast vattnet och ute på Håstaholmen. I planprogrammet framtaget av Hudiksvalls kommun (antaget 2022-03-28) föreslås bland annat nya kvarter i centrumnära lägen för bostäder, marina, kajpromenad, samt aktivitetspark och kontor.

Exploateringen av Västra hamnen innebär arbeten i strandlinjen i form av nya kaj- och brokonstruktioner, schaktning, muddring, utfyllnad, spontning och pålning. Åtgärderna är tillståndspliktiga enligt Miljöbalken och inför tillståndsansökan pågår en samrådsprocess. Nu är det aktuellt med ett bredare samråd till vilket allmänheten samt statliga myndigheter m.fl. bjuds in.

Eventuella frågor med anledning av samrådsunderlaget kan ställas till:

Johan Nordbäck, Structor Norr AB, johan.nordback@structor.seTelefon: 070-1916820

Synpunkter skickas senast 2022-05-30 till:

Emma Söderbäck

emma.soderback@structor.se

Ett skriftligt samrådsunderlag hålls tillgängligt vid receptionen vid Hudiksvalls kommun. En kopia därav kan beställas av Emma Söderbäck, Structor Norr AB emma.soderback@structor.se

Planprogram

Kommunfullmäktige har vid sammanträdet 2022-03-28 antagit
Planprogrammet för Västra Hamnen i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Då det inte finns något krav på att ett planprogram ska tas fram kan beslutet inte heller överklagas.

Beslutet har 2022-04-01 tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Här kan du ta del av Hudiksvalls kommuns anslagstavla

Handlingar