Tingshusbacken 2:2 m.fl.

Detaljplan för Tingshusbacken 2:2 m.fl. i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Rubricerad detaljplan finns utställd för samråd 23 december-16 januari 2023.

Planförslagets syfte

Kiosken är uppförd inom kvartersmark avsedd för bostadsändamål. Byggnaden är även uppförd i sin helhet på mark som inte får bebyggas vilket gör att kioskens placering strider mot gällande plan och har ett så kallat planstridigt utgångsläge. Detta medför att en utbyggnad av kiosken inte är möjlig så länge den är planstridig. Syftet med planen är således att ta bort planstridigheten.

Planhandlingarna finns under samrådstiden tillgängliga på följande platser:

Plan- och bygglovskontorets entré, Håstaängsvägen 3 i Hudiksvall,
Kommunhusets entré, Trädgårdsgatan 4 i Hudiksvall och på Kommunens webbplats:www.hudiksvall.se/detaljplanerSynpunkter på förslaget framförs skriftligen till Byggnadsnämnden, 824 80 Hudiksvall eller till:byggnadsnamnden@hudiksvall.sesenast 16 januari 2023.

Om svar ej erhållits nämnda dag betraktas detta som svar utan erinran. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftliga synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Handlingar