Västra hamnen, etapp A

Detaljplan för Västra hamnen etapp A i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Förslag till detaljplan för Västra hamnen, del av Åvik 26:14 m fl finns utställt för samråd under tiden 9 september - 21 oktober 2022.

Samrådsmöte

Ett samrådsmöte kommer hållas i Oilquick Arena den 21 september klockan 16.30 – 18.30.

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra omvandling och utveckling av hamnområdet till en stadsdel med ett blandat innehåll av bostäder, kontor, verksamheter, service, förskola, rekreation, handel och småbåtshamn. Syftet med stadsutvecklingen är att komplettera och knyta samman området med Hudiksvalls stadskärna med nya offentliga platser av hög kvalitet och med en stärkt koppling till vattnet.

Planärendet handläggs enligt reglerna om utökat förfarande.

Planförslaget bedöms överensstämma med den kommunövergripande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen.

Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och av den anledningen har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Ta del av handlingar

Samtliga handlingar finns på:

  • denna webbsida
  • Kulturhuset, Storgatan 37, Hudiksvall
  • Kommunhusets entré, Trädgårdsgatan 4, Hudiksvall.

Lämna synpunkter

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen senast 21 oktober 2022 till:

Byggnadsnämnden
824 80 Hudiksvall

eller till

byggnadsnamnden@hudiksvall.se

Om svar ej erhållits nämnda dag betraktas detta som svar utan erinran. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Illustration över möjlig bebyggelse

Här visas hur stadsdelen skulle kunna se ut, utifrån de planbestämmelser som föreslås i samrådet. De vita byggnaderna är utanför detaljplanen och de byggnader som har getts fasadfärg är inom detaljplanens område. Observera att detta endast är en illustration över möjlig bebyggelse och ska inte ses som någon slutgiltig utformning.

Film: A-sidan Arkitektkontor AB

Handlingar

Planhandlingar

Utredningar