Långvinds bruk

Långvinds bruk är ett område som i sin helhet har ett mycket högt kulturhistoriskt värde genom att brukets utveckling och tidigare drift kan följas tydligt.

Då såväl byggnader som utemiljö saknar planskydd ser Hudiksvall kommun ett behov av att formulera skyddsbestämmelser lagstadgade genom områdesbestämmelser. Dessa syftar till att skydda bruksmiljöns kulturhistoriskt värdefulla delar, såväl byggnader som gröna miljöer, vid framtida utveckling.

Planärendet handläggs enligt reglerna om ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget bedöms således gå i linje med kommunens översiktsplan, samt vara förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande. Planen anses vidare inte heller vara av sådant allmänt intresse eller innebära en betydande miljöpåverkan.

Ärendet förbereds för ett eventuellt antagande av byggnadsnämnden.

Vid frågor sker kontakt via mejl eller telefon: byggnadsnamnden@hudiksvall.se0650-19 000

Handlingar