Enskilt avlopp

Det finns en hel del som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt avloppsnät.

Jag ska göra ett nytt avlopp, vad ska jag börja med?

När du tänker göra ett nytt avlopp eller åtgärda din avloppsanläggning måste du göra en skriftlig ansökan eller anmälan till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd och avvakta beslut innan arbetet påbörjas.

 • Om du ska anlägga en enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett behöver du skicka in en ansökan om tillstånd.
 • Om du tänker göra en avloppsanläggning utan vattentoalett behöver du lämna in en anmälan.

Ditt avlopp får inte orsaka olägenheter för dina grannar eller omgivningen. Det får inte finnas risk för att ditt planerade avlopp förorenar vattenbrunnar, vattendrag eller sjöar. Det måste finnas ett tillräckligt avstånd mellan avloppsanläggningen och de vattenbrunnar som finns i närheten.

Kostar det något?

För handläggning av ansökan eller anmälan tar vi ut en avgift, förnärvarande baserat på en handläggningstid på 5 timmar för en ansökan och 4 timmar för en anmälan.

Läs mer i vår taxa - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöområdet – Taxebilaga 1:

Länk til sida med taxor

Hur ansöker jag?

Du använder samma blankett oavsett om du gör en ansökan eller en anmälan.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Eventuellt intyg från annan markägare, om avloppsanläggningen ska placeras på annans mark.

Du kan skriva ut ett kartunderlag för situationsplanen om du har en fastighet i Hudiksvalls kommun genom vår karttjänst:

Läs mer om karttjänsten och skriv ut kartunderlaget

Om din fastighet ligger i Nordanstigs kommun kan du hämta kartbilden här:

Läs mer och skriv ut Min karta på Lantmäteriets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska situationsplanen innehålla?

Den ska innehålla:

 • fastighetsgränser och tillfartsvägar.
 • befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten
 • egen befintlig eller planerad vattenbrunn
 • andra vattenbrunnar inom 200 meter från avloppsanläggningen
 • förslag till placering av avloppsanläggning
 • eventuell redovisning av höjd- och lutningsförhållanden.

Hur går handläggningsprocessen till?

 • Ansökan eller anmälan med situationsplan lämnas in till miljökontoret.
 • Närliggande fastighetsägare som bedöms vara berörda kommuniceras, normal tid för kommunicering är 3 veckor.
 • Inspektion på plats av miljökontoret. Inför denna inspektion ska det normalt finnas en ca 2 meter djup provgrop där avloppet ska placeras, detta ansvarar du som fastighetsägare för att ordna. Bäst brukar vara om fastighetsägare, entreprenör och miljökontoret träffas på plats.
 • Beslut meddelas.
 • Intyg över utförd avloppsanläggning skickas in till miljökontoret.

Hur ska avloppsanläggningen utformas?

Du som fastighetsägare är ansvarig att ta fram ett förslag hur den nya avloppsanläggningen ska utformas, oftast sker det med hjälp av den entreprenör som du anlitar.

Du kan läsa mer om enskilda avlopp och vad man ska tänka på innan man gör avlopp på avloppsguiden.se, där står det mesta du behöver veta.

Läs mer på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver jag intyg från annan markägare?

Kommer någon del av din avloppsanläggning att placeras på någon annans mark, måste du ha ett medgivande från berörd markägare. Detta gäller även när du behöver dra ledningar genom väg och vid utsläpp i vattendrag på någon annans mark. Miljökontoret rekommenderar att ett skriftligt avtal upprättas för att minska risken för oklarheter i framtiden. Om du vill få ett servituts- eller nyttjanderättsavtal inskrivet i fastighetsregistret ska du ansöka om inskrivning hos Lantmäteriet

Jag vill kompostera latrin, behöver jag meddela det?

För att få ha mulltoa eller latrinkompost behövs en anmälan. Skicka en skriftlig anmälan till oss.

Vad ska jag tänka på gällande slamavskiljare?

Läs mer om slamavskiljare

Vad ska jag tänka på gällande efterföljanderening?

Läs mer om infiltrationLäs mer om upplyft infiltrationLäs mer om förstärkt infiltrationLäs mer om markbäddLäs mer om upplyft markbädd

Vad ska jag tänka på gällande sluten tank?

Läs mer om sluten tank

Vad ska jag tänka på gällande spillvattenledningar?

Läs mer om spillvattenledningar

Vad ska jag tänka på kring pumpning av avloppsvatten?

Läs mer om pumpning av avloppsvatten

Vad ska jag tänka på kring frostisolering?

Läs mer om frostisolering

Vilka dräneringsåtgärder kan jag behöva tänka på?

Läs mer om dräneringsåtgärder

Vad behöver jag tänka på kring tillsyn och skötsel?

Läs mer om tillsyn och skötsel

Jag har färdigställt mitt enskilda avlopp, behöver jag meddela det?

Du fyller i ett intyg tillsammans med entreprenören där ni intygar att avloppet är utfört enligt det beslut som man fått efter sin ansökan/anmälan. Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas in med intyget.

Vad bör jag tänka på kring avlopp om jag ska köpa eller sälja ett hus på landsbygden?

Funderar du på att köpa eller sälja ett hus? Då kan det vara bra att kontrollera hur avloppsanläggningen fungerar och hur vattenbrunnen ser ut. Det hör till köparens undersökningsplikt att kontrollera detta, men även säljarens informationsplikt.

Läs mer om avlopp i fastigheter på landsbygden

Inventering av avlopp

Miljökontoret inventerar årligen enskilda avlopp i olika områden av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Nedan finns en beskrivning av vad som gjorts:

Slamtömning

Via vår e-tjänst kan du beställa slamtömning:

Hudiksvalls kommun anlitar Kran & Transport AB för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. Tömningsintervallerna av enskilda avloppsanläggningar är reglerade i avfallsföreskrifterna.