Förstärkt infiltration

För att rena avloppsvatten efter slamavskiljaren anläggs en reningsanläggning. Förstärkt infiltration anläggs när marken har medelgod genomsläpplighet (finsand/moig jord). Även vid mycket grovgrusig till stenig mark.

Denna bild visar principen hur ett avlopp med förstärkt infiltration fungerar.

Illustration: Förstärkt infiltration - bild 1. Bilden visar principen för hur ett avlopp med förstärkt infiltration fungerar.

Minst 1 meter mellan spridningsrör och högsta grundvattennivå eller till fast berg.

Läggningsanvisning förstärkt infiltration

Materialåtgång

Vid beställning från grusleverantören kan följande siffror vara till hjälp (avser 30 m2, det vill säga ett normalhushåll) Singel (kornstorlek 16–32 alt 8–16) cirka 9 m3.

Sand (kornstorlek 0–8 markbäddssand/betongsand) beroende på förstärkning (30–80 cm) cirka 9–24 m3.

Tät ledning

Anslut slamavskiljaren och fördelningsbrunnen med täta ledningar och anslutningar.

Förstärkningslager

Fyll på med sand 30–80 cm, beroende på vad som bestämts i det enskilda fallet. Komprimera utfyllnaden jämt och inte alltför hårt. Sandbädden skall vara plan. Ovanpå förstärkningslagret kan ev. läggas ett 3–5 cm tjockt övergångslager makadam 4–8 mm. Använd ej fiberduk, då denna kan sätta igen.

Singel

Lägg på ett 20 cm tjockt lager singel på sandbädden.

Spridningsledning

Spridningsledningen ska ligga så ytligt som möjligt, utan att för den delen riskera frysning. Till spridningsledning används färdiga specialrör, styva, invändigt släta rör, med kammar. Kammarna ger ökad styvhet och motverkar dessutom risken att kringfylld singel kan ligga an mot hålen och därmed minska utströmningen. Placera spridningsledningen på singelbädden och luta ledningen 5 ‰ med hålen nedåt. När detta är klart skall ytterligare singel fyllas på spridningsledningarna, så de täcks. Använd inte dräneringsslang.

Det bör inte finnas större växtlighet i omedelbar närhet av anläggningen eftersom rötter lätt letar sig in i spridningsledningarna och sätter igen dem.

Luftning

Avlufta spridningsledningen med ett luftningsrör. Luftningsröret kan vara gemensamt för flera ledningar.

Fiberduk och isolering

Täck bädden med fiberduk och/eller eventuell markisolering.

Återfyllnad

Fyll därefter på med jordmassor till en nivå så att ledningar och bädd hålls frostfritt.

Illustration: Förstärkt infiltration - bild 2. Spridningsledningar 2 st på 15 m alternativt 3 stycken på 10 m. Infiltrationsareal 30 m2 (exempel 2x15 m eller 3x10 m).

Spridningsledningar 2st på 15 m alternativt 3 stycken på 10 m. Infiltrationsareal 30m2 (exempel 2x15 m eller 3x10 m).

Profil

Illustration: Förstärkt infiltration - bild 3.

Sektion A-A

Illustration: Förstärkt infiltration - bild 4.