Infiltration

För att rena avloppsvatten efter slamavskiljaren anläggs en reningsanläggning. Infiltration anläggs när marken har god genomsläpplighet (sand/grus). Vid något sämre markgenomsläpplighet, göres förstärkt infiltration.

Läs mer om förstärkt infiltration

Denna bild visar principen hur ett avlopp med infiltration fungerar.

Illustration: Infiltration - bild 1. Bilden visar principen för hur ett avlopp med infiltration fungerar.

Minst 1 meter mellan spridningsrör och högsta grundvattennivå eller till fast berg.

Läggningsanvisning infiltration

Materialåtgång

Vid beställning från grusleverantören kan följande siffror vara till hjälp (avser 30 m2, det vill säga ett normalhushåll). Singel (kornstorlek 16–32 alt 8–16) ca 9 m3.

Tät ledning

Anslut slamavskiljaren och fördelningsbrunnen med täta ledningar och anslutningar.

Singel

Lägg på ett 20 cm tjockt lager singel.

Spridningsledning

Spridningsledningen ska ligga så ytligt som möjligt, utan att för den delen riskera frysning. Till spridningsledning används färdiga specialrör, styva, invändigt släta rör, med kammar. Kammarna ger ökad styvhet och motverkar dessutom risken att kringfylld singel kan ligga an mot hålen och därmed minska utströmningen. Placera spridningsledningen på singelbädden och luta ledningen 5 ‰ med hålen nedåt. När detta är klart skall ytterligare singel fyllas på spidningsledningarna, så de täcks. Använd inte dräneringsslang!

Det bör inte finnas större växtlighet i omedelbar närhet av anläggningen eftersom rötter lätt letar sig in i spridningsledningarna och sätter igen dem.

Luftning

Avlufta spridningsledningen med ett luftningsrör. Luftningsröret kan vara gemensamt för flera ledningar.

Fiberduk och isolering

Täck bädden med fiberduk och/eller eventuell markisolering.

Återfyllnad

Fyll på med jordmassor till en nivå så att ledningar och bädd hålls frostfritt.

Illustration: Infiltration - bild 2. Spridningsledningar 2 stycken på 15 m alternativt 3 stycken på 10 m vid infiltrationsareal 30 m2 (ex. 2x15 m eller 3x10 m).

Spridningsledningar 2 stycken på 15 m alternativt 3 stycken på 10m vid infiltrationsareal 30 m2 (ex. 2x15 m eller 3x10 m).

Profil

Illustration: Infiltration - bild 3.

Sektion A-A

Illustration: Infiltration - bild 4.