Kompletterande byggnadsåtgärder

Ytvattenavledning

I sluttande terräng kan man ibland behöva avleda ytvatten så att det inte överbelastar infiltrationsanläggningen eller markbädden. Det är särskilt viktigt när det finns risk för att grundvattennivån under anläggningen kan komma att stiga för mycket.

Exempel

Illustration: Kompletterande byggnadsåtgärder - bild 1.

Öppet dike.

Illustration: Kompletterande byggnadsåtgärder - bild 2.

Dräneringsledning i grov sand/grus på botten av diket.

Illustration: Kompletterande byggnadsåtgärder - bild 3.

Dräneringsledning i sten/grus på botten av diket och täckt med fiberduk för att förhindra finare fyllnadsmaterial att slamma igen dräneringslagret.

Dränering

Grundvattendränering kan göras för att sänka en för hög grundvattennivå eller för att motverka förhöjning av tillfört spillvatten. Ledningen skall läggas på ett djup som motsvarar den högsta acceptabla grundvattennivån. Dräneringsledningen bör skyddas från igenslamning genom att den omges med grovt grus och eventuellt fiberduk.

Illustration: Kompletterande byggnadsåtgärder - bild 4.

Ytvatten avledning och grundvattendränering kan kombineras i samma schakt.

Illustration: Kompletterande byggnadsåtgärder - bild 5.