Markbädd

För att rena avloppsvatten efter slamavskiljaren anläggs en reningsanläggning. Markbädd anläggs när marken har dålig genomsläpplighet (lerig jord, tät pinnmo).

Denna bild visar principen hur ett avlopp med, markbädd fungerar.

Illustration: Markbädd - bild 1. Bilden visar principen för hur ett avlopp med markbädd fungerar.

Anläggningen kräver höjdskillnad, för att utloppsröret ska kunna nå ut i dike eller annat utsläppsställe.

Läggningsanvisning markbädd

Materialåtgång

Vid beställning från grusleverantören kan följande vara till hjälp (avser 20 m2 stor markbädd det vill säga ett normalhushåll) Singel (kornstorlek 16–32 alternativt 8–16) ca 12 m3. Makadam (4–8) cirka 1 m3. Sand (kornstorlek 0–8, markbäddssand/betongsand) ca 20 m3.

Tät ledning

Anslut slamavskiljaren och fördelningsbrunnen med täta ledningar och anslutningar.

Uppsamlingsledning

Lägg på ett 10–20 cm tjockt lager singel. Dräneringsledningen bör ha en kvalité som motsvarar kraven för husgrundsdränering eller använd samma typ av rör som i spridningsledningen. Placera uppsamlingsledningen på singelbädden och luta ledningen 5 ‰. Lufta uppsamlingsledningen i början. Fyll på ytterligare singel tills ledningen täcks.

Utloppsledning

Anslut antingen en tät ledning eller en dräneringsledning till utsläppspunkten (dike eller dylikt).

Materialskiljande skikt

Täck singelytan med ett 3–5 cm tjockt lager makadam 4–8 mm. Detta lager behövs för att förhindra en omblandning av sand och sten.

Sandbädd

Lägg därefter på en ca 80 cm tjock sandbädd (markbäddssand/betongsand). Komprimera utfyllnaden jämt och inte alltför hårt. Sandbädden skall vara plan. Ovanpå sandbädden kan ev. läggas ett 3–5 cm tjockt övergångslager makadam 4-8mm. Använd ej fiberduk, då denna kan sätta igen.

Singel

Lägg på ett 20 cm tjockt lager singel på sandbädden.

Spridningsledning

Spridningsledningen ska ligga så ytligt som möjligt, utan att för den delen riskera frysning. Till spridningsledning används färdiga specialrör, styva, invändigt släta rör, med kammar. Kammarna ger ökad styvhet och motverkar dessutom risken att kringfylld singel kan ligga an mot hålen och därmed minska utströmningen. Placera spridningsledningen på singelbädden och luta ledningen 5 ‰ med hålen nedåt. När detta är klart skall ytterligare singel fyllas på spidningsledningarna, så de täcks. Använd inte dräneringsslang.

Det bör inte finnas större växtlighet i omedelbar närhet av anläggningen eftersom rötter lätt letar sig in i spridningsledningarna och sätter igen dem.

Luftning

Avlufta spridningsledningen med ett luftningsrör. Det kan vara gemensamt för flera ledningar.

Fiberduk och isolering

Täck bädden med fiberduk och/eller eventuell markisolering

Återfyllnad

Fyll på med jordmassor till en nivå så att ledningar och bädd hålls frostfritt.

Illustration: Markbädd - bild 2. Spridningsledningar 2 stycken på 10 m. Infiltrationsareal 20 m2.

Spridningsledningar 2 stycken på 10 m. Infiltrationsareal 20m2.

Profil

Illustration: Markbädd - bild 3.

Sektion A-A

Illustration: Markbädd - bild 4.