Slamavskiljare

Slamavskiljaren används för att skilja av grova partiklar i avloppsvattnet så att inte efterföljande reningsanläggning riskerar att sätta igen. Slamavskiljaren har liten reningseffekt vad avser näringsämnen och bakterier. Avloppsvatten från wc får inte släppas ut i vattendrag eller sjö innan det renats. Det räcker inte med enbart slamavskiljning.s

Dimensionering

Våtvolym

Storleken på slamavskiljaren bygger på hushållets vattenförbrukning och VA-standard. Det är slamavskiljarens våtvolym som räknas och rätt alternativ hittar man i tabellen på nästa sida. Slamavskiljarna är ofta märkta med för hur många hushåll de är avsedda.

Gemensam

Vid gemensam slamavskiljare för flera hushåll kan våtvolymen, 2 m3, multipliceras med antalet hushåll, (max 5 st.).

Utformning

Slamavskiljaren skall vara utformad enligt figur eller funktionsprovad enligt svensk standard.

Röranslutningar

Röranslutningarna skall vara minst 100 mm i invändig diameter och ha tätningselement av gummi.

Öppningar

Öppning för slamsugning skall vara minst 150 mm och öppning för inspektion skall vara minst 400 med mera.

Läggningsanvisning

Leverans

Varje slamavskiljare skall levereras med nödvändiga läggnings-, installations- och driftanvisningar. Kontrollera att in- och utloppet är märkta så att de inte kan förväxlas.

Placering

Placera slamavskiljaren så att den lätt kan slamsugas, max 20 m från slamtömningsbilens uppställningsplats. Se till att nivån mellan avskiljarens botten och slamtömningsbilen inte överstiger 5 m som är max sughöjd. Placera inte slamavskiljaren för nära grannes tomt eller egen uteplats.

Schaktning

För betongbrunn gäller att schaktbotten bör vara 0,5 m större än brunnen, runt om. För plastbrunn skall leverantörens anvisningar beträffande max läggningsdjup, och urschaktning runt brunnen följas.

Tätning

Täta varje ring på betongbrunnen med gummiringstätning så att brunnen blir helt tät.

T-rör

Montera ett T-rör på utloppet med mått enligt figur så att flytslam hindras från att flyta ut ur slamavskiljaren.

Förankring

Förankra plastbrunn, om tillverkaren inte anger annat, så att grundvattnet inte kan trycka upp den.

Återfyllnad

Återfyll med sand eller andra lämpliga massor runt brunnen så att skador på den förhindras. Jämna av marken och låt gärna markytan luta från brunnen så att regn och ytvatten rinner från den.

Dimensionering


Erforderlig våtvolym i liter

Avloppsvatten

Permanenthushåll

Fritidshushåll

Bad + disk + tvätt (BDT)

1100

1100

WC + BDT

2000

2000

Illustration av en slamavskiljare.