Sluten tank

I alla typer av anläggningar där bad-, disk och tvättvatten (BDT) samt klosettvatten separeras måste BDT-vattnet ledas till en separat avloppsanläggning, typ slamavskiljare för BDT + infiltration/markbädd.

Dimensionering

Storleken bör vara på minst 3 m3 för fritidsboende och lämpligen 6 m3 för permanentboende.

Till sluten tank ansluts en speciell snålspolande WC-stol som förbrukar max 3 liter per spolning. Man kan även ansluta vacuumtoalettsystem och då få ännu mindre spolvattenmängder. Nivågivare och larm ska finnas så att tömning kan ske i god tid innan tanken blir överfull.

Anordning för slamtömning skall vara minst 150 mm och en manlucka bör finnas på minst 400 mm.

Läggningsanvisning

Varje tank ska levereras med nödvändiga installations-, installations och driftsanvisningar.

Placering

Tanken ska placeras så att den lätt kan slamsugas, max 20 m från slam-tömningsbilens uppställningsplats. Nivån mellan tanken och uppställningsplatsen får inte överstiga 5 m som är max sughöjd. Placera inte tanken för nära tomtgräns eller uteplats.

Ventilation

För att förhindra lukt från avloppet, ska avluftning av avloppsstammen ske med avluftning över taket på byggnaden. Om ledningen går genom oisolerat vindsutrymme skall den isoleras för att undvika köldpropp på vintern. Ledningen ska avslutas helt öppen över tak. Vacuumventiler får inte användas.

Rördragning

Vid installationer med så små vattenmängder är det viktigt att rördragningen utförs så att så lite som möjligt nedsätter vattnets förmåga att transportera fasta föroreningar. Se därför till att avloppsledningen dras så rakt som möjligt. Använd inga 900 språng/vinklar.

Övrigt

Tanken placeras på en bädd av grus. Vid risk för högt grundvatten måste tanken förankras, för att förhindra att den trycks upp. Vid förankring spänns tanken fast med hjälp av förankringsband, enligt tillverkarens anvisningar. Fyllning runt plasttankar måste ske med stenfritt material.

Nivålarm

Glöm inte att installera nivålarmet.

Illustration: Sluten tank - bild 1.