Spillvattenledningar

Vad gäller kring kvalitét?

Markavloppsledningen skall vara styv och ha en invändig diameter på minst 100 mm. Material antingen i plast eller betong.

Hur bör jag gräva?

Gräv ledningsgraven så djup och bred att tillräckligt med arbetsutrymme finns. Jämna till och väg av schaktbotten. Lägg en 100–150 mm tjock ledningsbädd av sand eller grus om schaktbotten är ojämn. Packa noggrant under ledningen så att skador på den förhindras. Återfyll med sådant material som inte kan ge tryckskador på ledningen, t.ex. sand eller grus.

Illustration: Spillvattenledningar - bild 1. Gräv ledningsgraven så djup och bred att tillräckligt med arbetsutrymme finns.

Vad ska jag tänka på för ledningsgrav vid ojämn schaktbotten?

Rensanordning

Montera rensanordning på avloppsledningen i följande fall

  • På utgående ledning utanför husvägg.
  • Om ledningen i plan vinklas mer än 45 grader.
  • Om den sammanlagda vinkeln på ledningen husslamavskiljare är 90 grader eller mer.
  • Om ledningssträckan husslamavskiljare är mer än 40 meter. För att möjliggöra rensning och spolning bör brunnen ha en invändig diameter av 200–300 med mera.
Illustration: Spillvattenledningar - bild 2. Du ska tänka på rensanordning, sättningar och lutning vid ojämn schaktbotten.

Sättningar

Stötta rören i underkant från fast botten vid till- och utlopp på slamavskiljaren så att ledningen inte sätter sig.

Lutning

Lägg ledningen i följande lutning:

  • Minst 10 ‰ (10 mm/meter) mellan hus och slamavskiljare.
  • Minst 5 ‰ mellan slamavskiljare och fördelningsbrunn.
  • 5 ‰ i infiltrationen/markbädden.

Vad ska jag tänka på kring ledningarnas lutning?

Isolering

Isolera de ledningar som inte ligger frostfritt. Följ tillverkarens bruksanvisning.

Förstärkning

Förstärk ledning under exempelvis trafikerad väg. Lägg markavloppsröret inuti ett stabilt skyddsrör (exempelvis betongrör).

Lukt

För att förhindra att lukt uppstår från avloppet skall spillvattenledningen förses med en avluftning som dras upp över taket i byggnaden. Ledningen skall vara stående utan tvära krokar. Om ledningen går genom oisolerat vindsutrymme skall den sträckningen isoleras för att undvika köldpropp på vintern. Ledningen skall avslutas helt öppet minst 25 cm över takgenomföringen.

Illustration: Spillvattenledningar - bild 3. Luftning av spillvattenledning över tak.

Luftning av spillvattenledning över tak.