Upplyft infiltration

För att rena avloppsvatten efter slamavskiljaren anläggs en reningsanläggning. Infiltration anläggs när marken har god genomsläpplighet (sandig/grusig jord), och man behöver lyfta anläggningen för att komma över höga grundvattennivåer.

Denna bild visar principen hur ett avlopp med upplyft infiltration fungerar.

Illustration: Upplyft infiltration - bild 1. Bilden visar principen för hur ett avlopp med upplyft infiltration fungerar.

Vid hög grundvattenyta eller nära till berggrunden lyfts reningsanläggningen upp, så mycket som behövs, för att få minst 1 meter mellan spridningsrör och högsta grundvattennivå eller till fast berg.

Läggningsanvisning upplyft infiltration

Materialåtgång

Vid beställning från grusleverantören kan följande siffror vara till hjälp (avser 30 m2, det vill säga ett normalhushåll) Singel (kornstorlek 16–32 alt 8-16) ca 9 m3.

Sand (kornstorlek 0-8mm, markbäddssand/betongsand) ca 24 m3.

Tät ledning

Anslut slamavskiljaren och fördelningsbrunnen med täta ledningar och anslutningar.

Sandbädd

Lägg på en 80 cm tjock sandbädd. Komprimera utfyllnaden jämt och inte alltför hårt. Sandbädden skall vara plan. Ovanpå sandbädden kan ev. läggas ett 3–5 cm tjockt övergångslager makadam 4–8 mm. Använd ej fiberduk, då denna kan sätta igen.

Singel

Lägg på ett 20 cm tjockt lager singel på sandbädden.

Spridningsledning

Till spridningsledning används färdiga specialrör, styva, invändigt släta rör, med kammar. Kammarna ger ökad styvhet och motverkar dessutom risken att kringfylld singel kan ligga an mot hålen och därmed minska utströmningen.

Placera pridningsledningen på singelbädden och luta ledningen 5 ‰ med hålen nedåt. När detta är klart skall ytterligare singel fyllas på spridningsledningarna, så de täcks. Använd inte dräneringsslang.

Det bör inte finnas större växtlighet i omedelbar närhet av anläggningen eftersom rötter lätt letar sig in i spridningsledningarna och sätter igen dem.

Luftning

Avlufta spridningsledningen med ett luftningsrör i samma dimension. Luftningsröret kan vara gemensamt för flera ledningar.

Fiberduk och isolering

Täck bädden med fiberduk och/eller eventuell markisolering.

Återfyllnad

Täta gärna kullens sidor med tätt material, exempelvis lera, så att läckage förhindras. Fyll därefter på med jordmassor till en nivå så att ledningar och bädd hålls frostfritt (normalt ca 70 cm vid mark som ej snöröjs). Gör en svag lutning på slänten för att undvika ras och underlätta för regn- och ytvatten att rinna bort från anläggningen.

Spridningsledningar 2 stycken på 15 m alternativt 3 stycken på 10 m. Infiltrationsareal 30 m2 (exempel 2x15 m eller 3x10 m).

Illustration: Upplyft infiltration - bild 2. Spridningsledningar 2 stycken på 15 m alternativt 3 stycken på 10 m. Infiltrationsareal 30 m2 (exempel 2x15 m eller 3x10 m).

Profil vid helt uppfylld anläggning

Illustration: Upplyft infiltration - bild 3.

Sektion A-A vid helt uppfylld anläggning

Illustration: Upplyft infiltration - bild 4.