Delsbo avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Delsbo byggdes 1972 och är kommunens näst största, efter Reffelmansverket i Hudiksvall. Omkring 1 200 kubikmeter avloppsvatten passerar genom reningsverket varje dygn.

Upptagningsområde

Avloppsvatten från Delsbo tätort, Johannesberg och Fredriksfors transporteras med hjälp av sex pumpstationer till reningsverket.

Reningsprocess

Avloppsvattnet renas i tre steg: Mekaniskt, kemiskt och biologiskt. I den mekaniska reningen avlägsnas skräp, fett, sand och kaffesump när vattnet passerar genom ett maskinrensat fingaller följt av ett luftat sandfång. I den kemiska reningen tillsätts ett aluminiumsalt till vattnet för att fälla ut fosfor och i den biologiska reningen tar vi hjälp av mikroorganismer som finns i avloppsvattnet för att bryta ner biologiskt nedbrytbara föroreningar. För att förse mikroorganismerna med syre så att de kan leva, trivas och göra ett bra jobb, luftas vattnet kraftigt i detta reningssteg. Både den kemiska och den biologiska reningen ger upphov till slam, som avskiljs från vattnet och tas om hand.

Slambehandling

Det slam som bildas i reningsprocessen avvatnnas och transporteras till avfallsanläggningen på Ulvberget för att komposteras tillsammans med hästdynga och sedan användas som täckmassor eller som jordförbättringsmedel. Även slam från Friggesunds avloppsreningsverk fraktas till Delsbo för avvattning och vidare transport till Ulvberget.