Enångers avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Enånger byggdes 1977 och tar emot omkring 300 kubikmeter avloppsvatten varje dygn.

Upptagningsområde

Avloppsvatten från våra abonnenter i Enånger transporteras via en pumpstation och självfallslednnigar till reningsverket.

Reningsprocess

Avloppsvattnet renas i tre steg: Mekaniskt, kemiskt och biologisk. I den mekaniska reningen avlägsnas skräp, fett, sand och kaffesump när vattnet passerar genom ett maskinrensat fingaller följt av ett luftat sandfång. I den kemiska reningen tillsätts järnklorid till vattnet för att fälla ut fosfor och i den biologiska reningen tar vi hjälp av mikroorganismer som finns i avloppsvattnet för att bryta ner biologiskt nedbrytbara föroreningar. För att förse mikroorganismerna med syre så att de kan leva, trivas och göra ett bra jobb, luftas vattnet kraftigt i detta reningssteg. Både den kemiska och den biologiska reningen ger upphov till slam, som avskiljs från vattnet och tas om hand.

Slambehandling

Det slam som bildas i reningsprocessen stabiliseras och förtjockas innan det fraktas till Reffelmansverket i Hudiksvall för vidare behandling.

Läs mer om slambehandlingen vid Reffelmansverket