Ingsta avloppsreningsverk

Avloppsreningsverket i Ingsta är ett så kallat paketverk av märket Emendo och det byggdes 1984. Omkring 100 kubikmeter avloppsvatten passerar genom reningsverket varje dygn. 

Upptagningsområde

Avloppsvatten från våra abonnenter i Ingsta transporteras via självfallsledningar till reningsverket.

Reningsprocess

Avloppsvattnet renas i två steg: Mekaniskt och kemiskt. Den mekaniska reningen utgörs av avskiljning av så kallat primärslam i två brunnar och därefter tillsätts polyaluminiumklorid till vattnet för att kemiskt fälla ut fosfor. Den kemiska reningen ger upphov till slam, som avskiljs från vattnet och tas om hand.

Slambehandling

Det slam som bildas i reningsprocessen förtjockas innan det transporteras till Reffelmansverket i Hudiksvall för vidare behandling.

Läs mer om slambehandlingen vid Reffelmansverket