Reffelmansverket i Hudiksvall

Avloppsreningsverket i Hudiksvall, Reffelmansverket, byggdes 1976 och är kommunens största. Hit kommer avloppsvatten från Hudiksvalls tätort, Sörforsa och Iggesund och omkring 9 000 kubikmeter avloppsvatten passerar genom Reffelmansverket varje dygn.

Upptagningsområde

Avloppsvatten från Hudiksvalls tätort, Sörforsa och Iggesund pumpas via totalt 29 pumpstationer, varav tio i Hudiksvall, åtta i Sörforsa och elva i Iggesund, till Reffelmansverket. 

Reningsprocess

Avloppsvattnet renas i tre steg: Mekaniskt, kemiskt och biologisk. I den mekaniska reningen avlägsnas skräp, fett, sand och kaffesump när vattnet passerar genom ett maskinrensat fingaller följt av ett luftat sandfång. I den kemiska reningen tillsätts järnklorid till vattnet för att fälla ut fosfor och i den biologiska reningen tar vi hjälp av mikroorganismer som finns i avloppsvattnet för att bryta ner biologiskt nedbrytbara föroreningar. För att förse mikroorganismerna med syre så att de kan leva, trivas och göra ett bra jobb, luftas vattnet kraftigt i detta reningssteg. Både den kemiska och den biologiska reningen ger upphov till slam, som avskiljs från vattnet och tas om hand.

Slambehandling

Det slam som bildas i reningsprocessen pumpas via värmeväxlare in i en rötkammare, där det bryts ner under syrefria förhållanden. I denna nedbrytning bildas metangas, som kan användas för energiutvinning. Vid rötningen minskar mängden slam med ungefär 40 procent. Det slam som blir kvar avvattnas och fraktas till soptippen för att användas som täckmassor eller som jordförbättringsmedel. Även slam från andra reningsverk i kommunen fraktas till Reffelmansverket för rötning.