Vattenmätare

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i din fastighet och ska sitta monterad på den inkommande vattenledningen. På den här sidan hittar du information om hur du läser av och rapporterar värdet på din vattenmätare, hur vattenmätaren ska vara placerad, hur bytet av vattenmätaren går till samt vanliga frågor och svar.

Kommunen äger vattenmätaren och ansvarar för att sätta upp, ta ner, kontrollera och underhålla den. Du som fastighetsägare ansvarar för att ordna en godkänd och säker plats för mätaren och att lämna vår personal tillträde till mätaren för kontroll eller byte.

En korrekt utformad mätarplats ger en säkrare arbetsmiljö för mätarmontören, bland annat genom att minska risken för el-olyckor. Den ger också dig som fastighetsägare en ökad säkerhet, om du till exempel skulle drabbas av ett läckage. Väl fungerande och lättillgängliga avstängningsventiler kan då vara skillnaden mellan en liten pöl på golvet och en rejäl vattenskada.

Om mätaren behöver bytas på grund av att den har blivit skadad eller frusit faktureras du som fastighetsägaren kostnaden för detta.

Läs mer om VA-taxa

Det här gäller vid vattenmätarutbyte

För att vara säker på att vattenmätaren registrerar rätt mängd vatten byter vi ut den regelbundet, för närvarande vart åttonde år för mindre mätare och vart tredje år för större mätare.

Processen för vattenmätarutbytet innehåller följande delar:

 1. Vi gör ett informationsutskick.
 2. Du som fastighetsägare ska kontrollera mätarplatsen och åtgärda vid behov.
 3. Vi gör ytterligare ett utskick med tidpunkt för mätarbytet.
 4. Vi utför mätarbytet.
Illustration över processen vid vattenmätarbyte (1.informationsutskick, 2.Kontroll av mätarplatsen och åtgärdar vid behov, 3.Utskick med tidpunkt för mätarbytet, 4.Utförandet av mätarbytet.

Översikt över processen vid vattenmätarbyte.

Om vi inte kan byta din vattenmätare på grund av att vi inte får tillgång till mätaren eller att mätarplatsen inte är godkänd kommer du att få ett brev om detta. I brevet anges en tidsfrist för när mätarplatsen ska vara åtgärdad.

Om inte mätaren kan bytas inom tidsfristen kommer ditt abonnemang att ändras till ackordtaxa, med avgift enligt gällande VA-taxa.

Läs mer om VA-taxa

Vi utför normalt vattenmätarbytet med egen personal, men ibland engagerar vi en entreprenör för att byta vattenmätaren. Vem som ska utföra bytet framgår av aviseringen om tidpunkt som du har mottagit.

När vattenmätaren ska bytas ska det finnas en person över 18 år hemma. Besöket beräknas ta cirka 30 minuter.

Om vi inte får åtkomst till vattenmätaren på bokad tid tar vi ut en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.

Läs mer om VA-taxa

Innan bytet skickar vi ut ett första informationsbrev om att fastighetens vattenmätare är aktuell för byte. Vi informerar då om vilka krav som ställs på mätarplatsen, för att du ska ha möjlighet att åtgärda eventuella brister innan själva mätarbytet. Läs mer om detta under avsnittet placering av vattenmätaren.

För att vi ska kunna byta ut din vattenmätare är det viktigt att kranarna vid mätaren fungerar, så att det inte läcker ut vatten på golvet när vi tar bort mätaren. Detta kan du prova genom att stänga avstängningsventilen som sitter före vattenmätaren och öppna en av tappkranarna i byggnaden. Om det inte slutar rinna vatten ur tappkranen kan du behöva öppna och stänga avstängningsventilen några gånger. Om det fortfarande inte blir tätt behöver du kontakt en VVS-installatör för att byta ut till en fungerande ventil.

Avisering om tidpunkt

I nästa skede skickar vi ut ytterligare ett brev, med tidpunkt för mätarbytet. Om tiden inte passar behöver du kontakta oss för att boka in en ny tid

Det här gäller vid avläsning och rapportering

Vattenmätaren sitter vanligtvis i källaren, tvättstugan eller under varmvattenberedaren.

På en traditionell vattenmätare är mätvärdet angivet i kubikmeter. Det du behöver göra är att läsa av samtliga siffror på mätaren. Om mätaren exempelvis har registrerat 473 m3 vatten så motsvarar det 473 000 liter.

En traditionell vattenmätare, där mätvärdet är angivet i kubikmeter (m3) vatten.

Detta är en bild på en traditionell vattenmätare, där mätvärdet är angivet i kubikmeter (m3) vatten. Mätaren på bilden har exempelvis registrerat 473 m3 vatten, vilket motsvarar 473 000 liter.

Har du en digital vattenmätare?

Om du har en digital vattenmätare behöver du inte läsa av och rapportera in mätarställningen till oss. Läs mer om digitala vattenmätare under fliken "Har du en digital vattenmätare?".

När du har läst av vattenmätaren kan du lämna uppgiften till oss genom någon av nedanstående alternativ:

 • Logga in på kommunens e-tjänst för vattenmätaravläsning. Ange din mätarställning. Observera att du behöver ha bank-id för att kunna logga in.
 • Registrera mätarinställningen på det självavläsningskort som vi skickar ut en gång årligen, vanligtvis på hösten, och returnera till oss via posten.

Vi har börjat byta ut de traditionella vinghjulsmätarna till digitala ultraljudsmätare. De nya mätarna kan läsas av på fjärr, antingen via antenner som monterats upp på olika platser runt om i kommunen eller via ”drive-by insamling” där man kör förbi fastigheten och samlar in mätvärden. Detta innebär att självavläsningskorten så småningom försvinner, då det inte är behov att du som kund rapporterar in mätarställningen.

Digital ultraljudsmätare.

Digital ultraljudsmätare.

Om du för eget intresse vill läsa av mätarställningen så är förbrukningen angiven i kubikmeter (m3), med tre decimaler. Mätaren på bilden har exempelvis registrerat 32 m3 vatten.

Digital ultraljudsmätare som registrerat en förbrukning på 32 kubikmeter (m3) vatten.

Digital ultraljudsmätare som registrerat en förbrukning på 32 m3 vatten.

Det här gäller vid placering av vattenmätaren

Vattenmätaren ska sättas upp enligt svensk standard och mätarplaceringen ska vara godkänd av kommunen. Den ska bland annat uppfylla följande krav.

Det här ska vara uppfyllt:

 • Vattenmätaren ska vara fast monterad i en vattenmätarkonsol.
 • Vattenmätaren ska skyddas mot värme, kyla och annan yttre påverkan.
 • Väl fungerande avstängningsventiler ska finnas på båda sidor om mätaren.

Det här bör vara uppfyllt:

 • Väggar och golv i närheten av mätaren bör tåla spill och läckage av vatten.
 • Utrymmet där mätaren sitter bör vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.
 • Mätarplatsen bör vara upplyst.
Bild som markerar var den reglerbara hylsan, konsol och avstängningsventilerna sitter.

Vattenmätaren ska förankras i konsol och förses med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren.

Den nya typen av digitala vattenmätare kan monteras både horisontellt och vertikalt.

Utrymmet vid mätarplatsen

Det måste finnas ett tillräckligt stort fritt utrymme runt mätaren för att vi ska kunna komma åt att byta den.

Vad gäller vid nybyggnation?

Vid nybyggnation gäller följande principskiss. Mått är angivna i millimeter:

Skiss som visar hur vattenmätarplatsen ska utformas vid nybyggnationer.

Vattenmätarbrunn

Ett alternativ till att ha vattenmätaren inne i fastigheten är att ha den utomhus i en vattenmätarbrunn. Tänk på att det i vattenmätarbrunnar kan bli problem med för låg temperatur för mätaren.

Det finns flera olika avstängningsventiler för vattenledningar och två av dessa är inte godkända för att vi ska kunna byta mätaren. Modellerna som inte är godkända heter LK580 och LK581. Vid manövrering av dessa kan ventilen utan förvarning lätt gå sönder och orsaka både personskador och vattenläckage.

Om fastigheten har ventilerna LK580 eller LK581 ska du inte prova att manövrera dessa utan ta kontakt med en rörmokare för att få dem utbytta.

Konsol med ventiler av typen LK580.

Bild på konsol med ventiler av typen LK580.

Konsol med ventiler av typen LK581.

Bild på konsol med ventiler av typen LK581.

Vanliga frågor och svar

Vi kommer att skicka ut ett informationsbrev om vattenmätarbytet till dig i god tid innan det är dags för byte av din vattenmätare. Därefter kommer vi att skicka ut ytterligare ett brev med en tid angiven. Om tiden inte passar behöver du kontakta oss för att byta tid.

Innan bytet behöver du kontrollera att din mätarplats uppfyller gällande krav, exempelvis att mätare sitter monterad i en konsol med godkända, fungerande avstängningsventiler både före och efter mätaren. Läs mer om detta under placering.

Om din mätarplats uppfyller gällande krav behöver du inte göra något innan vi kommer och byter ut mätaren.

Om du upptäcker något som behöver åtgärdas ska du ta kontakt med en VVS-installatör.

De krav vi ställer på mätarplatsen är till för både dig som fastighetsägare och för den som ska utföra bytet av mätaren.

Att ha fungerande avstängningsventiler är först och främst en trygghet för dig som husägare. Då har du möjlighet att snabbt kunna stänga vattentillförseln om det uppstår någon akut händelse i byggnaden.

Att mätarplatsen är utformad enligt våra krav ger en bättre arbetsmiljö för den som ska utföra mätarbytet och gör att bytet kan utföras mer effektivt.

Kommunen ansvarar endast för själva vattenmätaren.

Du som fastighetsägare ansvarar för mätarplatsen, såsom konsol, avstängningsventiler och ledningar inne på fastigheten. Kommunen ansvarar för ledningarna fram till förbindelsepunkten, som normalt är belägen strax utanför tomtgräns.

Du ansvarar även för att inte vattenmätaren tar skada på grund av exempelvis värme eller kyla.

Hur mycket det kostar att montera en mätarkonsol med ventiler varierar beroende på hur det ser ut i just din fastighet. Ta kontakt med en VVS-installatör för att få en prisoffert.

Att vi kommer och byter ut din vattenmätare när utesittartiden är nådd ingår i ditt VA-abonnemang och kostar inget extra.

Om vi inte kan byta ut mätaren vid avtalad tid på grund av att vi inte kommer åt mätarplatsen utgår en avgift för förgävesbesök enligt gällande VA-taxa.

Om mätaren behöver bytas på grund av att den har blivit skadad eller frusit faktureras du som fastighetsägaren kostnaden för detta.

Läs mer om VA-taxa

Om du behöver vintra din vattenmätare ska du ta kontakt med oss på 0650 - 380 71 för att beställa detta. Avgift för vinterförvaring av mätare inklusive uppsättning och nedtagning faktureras enligt gällande VA-taxa.

Läs mer om VA-taxa

Det är inte tillåtet att själv ta ned sin mätare för vinterförvaring.