Granskning detaljplan

Under granskningstiden får myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten lämna synpunkter igen på det reviderade detaljplaneförslaget. Granskningstiden är normalt tre veckor.

Här nedan hittar du detaljplaner som är under granskning. Om det är tomt i listningen innebär det att inga planer är under granskning.