Detaljplan för Västra hamnen etapp A i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Åvik 26:14 m.fl. i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län står inför ett antagande i Kommunfullmäktige. Förväntat antagande datum är 19 juni.

Byggnadsnämnden har vid sammanträde 2023-05-16 beslutat om skicka detaljplanen för Västra hamnen etapp A (Åvik 26:14 mfl) i Hudiksvalls kommun vidare till kommunfullmäktige för antagande. Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2023-05-20.

Anslagsta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra omvandling och utveckling av amnområdet till en stadsdel med ett blandat innehåll av bostäder, kontor, verksamheter, service, förskola, rekreation, handel och småbåtshamn. Syftet med stadsutvecklingen är att komplettera och knyta samman området med Hudiksvalls stadskärna med nya offentliga platser av hög kvalitet och med en stärkt koppling till vattnet.

Planärendet handläggs enligt reglerna om ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Aktuellt planförslag anses stämma överens med kommunens intentioner i Översiktsplan 2035.

Granskningsutlåtande samt övriga planhandlingar finns på denna sida

Handlingar

Utredningar