Hälsoskydd

Ingen som går i skolor eller förskolor, bor i flerbostadshus, får hygieniska behandlingar, får vård och omsorg eller befinner sig i offentliga lokaler ska behöva bli sjuk av inomhusmiljön eller behandlingen.

Kan jag lämna klagomål på en inomhusmiljö?

Klagomål på en hyresbostad ska i först lämnas till hyresvärden som behöver få möjlighet att undersöka bostaden och åtgärda felet. Om felet kvarstår kan du vända sig till Norrhälsinge miljökontor.

Miljökontoret registrerar klagomålet och kontaktar fastighetsägaren. Miljökontoret bedömer om bostadens inomhusmiljö innebär en olägenhet för människors hälsa. Om så är fallet, kan krav på åtgärder riktas mot fastighetsägaren.

Vad kan klagomålet handla om?

Klagomål på bostadens inomhusmiljö kan röra:

 • inomhustemperatur
 • buller
 • ventilation
 • drag
 • fukt
 • främmande lukt
 • radon
 • vattenkvalitet och vattentemperaturer.

Vem ansvarar för tillsynsarbete gällande hälsoskydd?

Norrhälsinge miljökontors hälsoskyddstillsyn omfattar

 • skolor
 • förskolor
 • flerbostadshus (hyreslägenheter och bostadsrättslägenheter)
 • bassängbad
 • lokaler för hygienisk behandling (fotvård och akupunktur)
 • lokaler för vård och omsorg
 • offentliga lokaler.

Hälsoskyddstillsynen omfattar även klagomål på

 • buller
 • nedskräpning
 • vedeldning

och annat som regleras av miljöbalken.

Arbetsmiljöproblem regleras inte av miljöbalken och handläggs därför inte av Norrhälsinge miljökontor.

Vilka faktorer kan påverka hälsan negativt?

Faktorer som kan påverka hälsan negativt är:

 • fukt
 • mögel
 • ventilation
 • temperatur
 • ohyra
 • buller
 • lukt
 • strålning
 • radon
 • dricksvatten
 • smittämnen
 • kemiska ämnen.

Vilket ansvar har jag driver verksamhet?

Du som:

 • driver skolor och förskolor
 • äger och hyr ut lägenheter
 • sitter i styrelsen för bostadsrättsföreningen
 • upplåter bassängbad
 • erbjuder hygieniska behandlingar
 • ger vård och omsorg
 • äger offentliga lokaler

är skyldig att införa rutiner för egenkontroll. Egenkontroll är ett förebyggande arbete där du ska planera och kontrollera att din verksamhet inte skapar ohälsa. Riskerna i din verksamhet ska du regelbundet inventera, värdera och eliminera.

Kan jag få råd och vägledning?

Norrhälsinge miljökontor ger råd och vägledning till verksamhetsutövare och fastighetsägare om vilka regler i miljöbalken som gäller för hälsoskydd. Om du har barn i skola eller förskola, är hyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller nyttjare av hygieniska behandlingar och har klagomål på skolan eller förskolan, boendet eller behandlingen ska du i första hand vända dig till skolan eller förskolan, din hyresvärd, bostadsrättsförening eller där du fått din behandling med ditt klagomål. Om problemen finns kvar kan du vända dig Norrhälsinge miljökontor som ger råd och stöd om hur man ska gå vidare med ärendet.

Anmälan

Det finns verksamheter som du behöver anmäla.

Exempel på när anmälan behövs:

 • verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra skärande eller stickande verktyg
 • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
 • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
 • Solarium som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor

Anmälan görs till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd senast sex veckor innan verksamheten startar.

Här hittar du miljökontorets blanketter för anmälan