Miljöfarlig verksamhet

För att starta, ändra eller bedriva många typer av verksamhet krävs anmälan alternativt tillstånd enligt miljöbalken. Om en verksamhet är tillståndspliktig ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen, anmälan görs till Norrhälsinge miljökontor. Även förändring i en befintlig verksamhet kan kräva anmälan eller tillstånd.

Hur vet jag att en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig?

Om du vill ta reda på om en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig kan du titta i Miljöprövningsförordningen (2013:251) alternativt kontakta Norrhälsinge miljökontor. 

Läs mer om miljöfarlig verksamhet på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ska jag anmäla?

Anmälan till Norrhälsinge miljökontor görs senast sex veckor innan verksamheten påbörjas eller ändring beräknas ske. Om anmälan inte görs riskerar du att dömas för otillåten miljöverksamhet.

Anmälan MB C-anläggning Lantbruk Pdf, 98.4 kB.

Kostar det något?

Miljökontoret tar ut en avgift för tillsyn enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Större verksamheter betalar ofta en fast årlig avgift.

Vilket ansvar har jag?

Egenkontroll

Du som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön är skyldig att införa rutiner för egenkontroll. Egenkontrollen är ett förebyggande arbete där du ska planera och kontrollera din verksamhet så att olägenheter för människors hälsa och miljön förebyggs. Att ha en väl fungerande egenkontroll innebär att fel på utrustning och felaktig hantering av exempelvis kemikalier upptäcks innan olyckan är framme.

Bekämpningsmedel

Vid spridning av bekämpningsmedel behövs tillstånd eller anmälan för vissa områden, t.ex: inom vattenskyddsområde, tomtmark flerfamiljshus, skolgårdar och lekplatser, banvallar, idrottsanläggningar, områden större än 1000 kvadratmeter där allmänheten fritt får färdas mm.

Vid installation av cistern

Om du vill installera en cistern måste du anmäla detta till miljökontoret innan installationen av cisternen får påbörjas.

En cistern ska besiktigas regelbundet för att kontrollera att den till exempel inte är skadad, vilket kan medföra förorening i omgivande mark och vatten. Kontrollen ska göras av ett ackrediterat företag.

Länk till SWEDAC för uppgift om vilka företag som är ackrediterade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besiktning av cistern

  • S-cistern (saknar rostskydd) ska besiktigas vart 6:e år
  • K-cistern, (korrosionsskyddade) ska besiktigas vart 12:e år.

Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde halveras tiden. Kontrollrapporten ska skickas in till miljökontoret

Ta cistern ur bruk

När en cistern inte ska användas mer ska du anmäla detta till Norrhälsinge miljökontor.

Om du har en cistern som inte längre ska användas är det viktigt att se till att cisternen blir tömd och rengjord. Påfyllnadsröret och avluftningsledningen ska tas bort eller pluggas för att undvika påfyllning av misstag. Det avfall som uppkommer vid rengöring och tömning ska hanteras som farligt avfall.

Det är lämpligt att låta ett ackrediterat besiktningsföretag utföra tömning och rengöring då detta normalt kräver nedstigning i tanken, vilket är riskfyllt. Observera att transport av en icke rengjord tank innebär transport av farligt avfall för vilket särskilda regler gäller.