Anvisningar, ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdr till slutet sällskap

Anvisningar för ansökan om tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap

Ansökan görs hos Tillståndsenheten, Hudiksvalls kommun. Denna ska vara korrekt och komplett ifylld. Är sökanden ett bolag ska en kopia på registreringsbeviset bifogas. Om sökanden är en förening ska föreningens stadgar och utdrag ur protokollet från senaste årsmöte som visar styrelsens sammansättning bifogas. Ansökan ska undertecknas av behörig person.

Här kan du läsa om ansökningsavgiften

inklusive tillsynsavgift. Handläggning av ansökan påbörjas då avgiften inkommit till kommunen och handlingarna i övrigt är kompletta.

Förening eller annan sammanslutning som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. Till ansökan ska därför bifogas;

  • Stadgar
  • Senaste verksamhetsberättelse
  • Protokoll som visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar föreningen
  • Tillställningen ska beskrivas. Det är viktigt att det framgår av vilken anledning sällskapet ska betraktas som slutet sällskap, t ex inbjudna gäster, medlemmar i viss förening osv. Då det är ett krav att lagad mat ska finnas vid all servering av alkohol ska sökanden tala om hur detta krav uppfylls genom att ange matsedel
  • Intyg att nyttjanderätt finns över lokalen under det aktuella datumet ska bifogas ansökan.

Enligt Alkohollagen (2010:1622) får serveringstillstånd meddelas den som visar att han är lämplig att utöva verksamheten och att serveringsstället uppfyller vissa krav. Med lämplig avses att sökanden är ekonomiskt och personligt skötsam samt har kunskaper om alkohollagstiftningen. Det senare ska fastställas genom kunskapsprov som visar att sökanden tillgodogjort sig kunskaper motsvarande de som en utbildning enligt normen i Måldokument för restauratörsutbildning (Alkoholinspektionen 2000:3) ger. Kunskapsprovet genomförs hos Hudiksvalls kommun.

Ansökan skickas till

Hudiksvalls kommun
Social och omsorg
Tillståndsenheten
824 80 Hudiksvall