För dig som vill starta fristående förskola, skola eller fritidshem

För att få starta fristående förskola eller fritidshem som inte ligger vid en fristående skolenhet måste du ansöka och få ett godkännande av oss på Hudiksvalls kommun.

För att få starta en verksamhet behöver du skicka in tre blanketter och e-tjänsten.

Blanketter

E-tjänster

Vem kan driva fristående förskola och fritidshem som inte ligger vid en fristående skolenhet?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Vilka krav ställs för att få tillstånd att starta en verksamhet?

För att du ska bli godkänd som huvudman måste du:

 • ha insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten
 • har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten
 • har förutsättningar att i övrigt följa de föreskrifter som gäller för utbildningen
 • bedömas som lämplig

I ansökan måste det framgå att verksamheten har förutsättningar att leva upp till kraven. Det måste också framgå hur du som sökande tänkt skapa de förutsättningar som behövs för att utforma och förverkliga den utbildning som främjar alla barns utveckling och lärande.

Vilka styrdokument måste jag förhålla mig till?

Din verksamhet ska bedrivas enligt de styrdokument som gäller för verksamheten, skollagen, läroplan för förskolan, allmänna råd för förskola och fritidshem, socialtjänstlagen och diskrimineringslagen.

Verksamheten ska följa de regler som gäller för förskole- och fritidsverksamhet i Hudiksvalls kommun:

Hudiksvalls kommun - förskolaHudiksvalls kommun - fritidshem

När måste jag ansöka?

Ansökningstid är två gånger per år. Vi behöver din ansökan senast:

 • 1 februari för start under perioden augusti-december
 • 1 september för start under perioden januari-juni.

Vår handläggningstid är högst fyra månader från det att en komplett ansökan inkommit.

Handläggning och beslut

Handläggning av ansökan genomförs av Lärandeförvaltningen när ansökan och samtliga handlingar inkommit. Innan beslutet tas gör handläggande tjänsteman ett besök där bland annat lokaler ses över.

Handläggningen av ansökan sker i flera steg:

 1. kontroll att ansökan är undertecknad av behörig firmatecknare
 2. ägar-och ledningsprövning
 3. bedömning av innehållet i ansökan, eventuella anmälningsärenden och tillsynsrapporter
 4. intervju med sökanden

Det är sedan lärandenämnden som beslutar om godkännande av fristående förskoleverksamhet eller fritidshem som inte ligger vid en fristående skolenhet.

Kan jag överklaga beslutet?

Ja, lärandenämndens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär till allmän förvaltningsdomstol.

Vad får jag för ersättning för verksamheten?

Bidrag ges i form av ett grundbelopp, enligt vårt resursfördelningssystem. Grundbeloppet avser kostnader för:

 • undervisning,
 • lärverktyg,
 • elevhälsa,
 • måltider,
 • dministration,
 • mervärdesskatt, och
 • lokalkostnader.

I vissa fall kan även tilläggsbelopp ges.

Läs mer om tilläggsbelopp

Vi ska byta ägare – måsta jag anmäla det?

Förändring i ägar- och ledningsstrukturen ska anmälas till Lärandenämnden senast en månad efter förändringen via vår e-tjänst. Du som är behörig firmatecknare för företaget, föreningen eller stiftelsen undertecknar anmälan.

Gör kommunen uppföljning, utvärdering och tillsyn?

Ja. Lärandenämnden är tillsynsansvarig för all förskoleverksamhet och viss fritidsverksamhet i Hudiksvalls kommun och tillsyn görs regelbundet av lärandeförvaltningen.

Kan kommunen återkalla mitt godkännande?

Ja, om det vid vår tillsyn framkommer att din verksamhet inte uppfyller de krav som ställs utifrån lagstiftningen och våra krav kan lärandenämnden återkalla ditt godkännande.

Jag vill avsluta min verksamhet – hur gör jag?

Om du vill avsluta din verksamhet ska du skriftligt meddela begäran om avslut till lärandenämnden minst sex månader innan verksamheten upphör. Du måste också skriftligen meddela vårdnadshavare senast 3-4 månader i förväg.